Főoldal » Hírek » Korrupciós bűncselekmények miatt őrizetben egy NAV-os - fotóval - a Központi Nyomozó Főügyészség sajtóközleménye

A Győri Regi­o­ná­lis Nyo­mo­zó Ügyész­ség hiva­ta­li vesz­te­ge­tés elfo­ga­dá­sá­nak bűn­tet­te és más kor­rup­ci­ós bűn­cse­lek­mény miatt ren­delt el nyo­mo­zást, amely ügy­ben gya­nú­sí­tott­ként hall­gat­ta ki az igaz­ga­tá­si ügy­in­té­zőt és indít­vá­nyoz­ta letartóztatását.

A nyo­mo­zó ügyész­ség 2022. júni­us 16-án, több hely­szí­nen haj­tott végre össze­han­golt bűn­ügyi akci­ót a Nem­ze­ti Adó- és Vám­hi­va­tal Közép-Dunántúli Bűn­ügyi Igaz­ga­tó­sá­ga és a Veszp­rém Megyei Rendőr-főkapitányság köz­re­mű­kö­dé­sé­vel. Az ügyész­ség az elkö­ve­tő elfo­gá­sát köve­tő­en kuta­tá­so­kat és szem­lét tar­tott, majd elő­ál­lí­tá­sát köve­tő­en gya­nú­sí­tott­ként hall­gat­ta ki a közép­ko­rú férfit.

A meg­ala­po­zott gyanú lénye­ge sze­rint a NAV egyik megyei adó- és vám­igaz­ga­tó­sá­ga igaz­ga­tá­si ügy­in­té­ző­je­ként dol­go­zó férfi 2021 decem­be­ré­ben folya­mat­ban lévő adó­igaz­ga­tá­si eljá­rás­sal kap­cso­la­tos infor­má­ci­ó­kat árult el az ügy­ben érin­tett gaz­da­sá­gi tár­sa­ság ügy­ve­ze­tő tulajdonosainak.

A férfi emel­lett fel­aján­lot­ta a köz­re­mű­kö­dé­sét azzal kap­cso­lat­ban is, hogy hiva­ta­los sze­mé­lyek meg­vesz­te­ge­té­sé­vel – amely­re hivat­koz­va mil­li­ós nagy­ság­ren­dű ellen­szol­gál­ta­tást kért – elér­he­tő, hogy az ügy­ben ne indul­jon büntetőeljárás.

2022 ápri­li­sá­ban az ügy­in­té­ző egy másik sze­mély­től – azt állít­va, hogy vele szem­ben adó­igaz­ga­tá­si eljá­rás van folya­mat­ban – a hiva­ta­li műkö­dé­sé­vel kap­cso­lat­ban kért nagyobb össze­gű jog­ta­lan vagyo­ni előnyt. Később a férfi újból fel­vet­te a kap­cso­la­tot a vál­lal­ko­zó­val és arra hivat­koz­va, hogy „súlyos­bo­dott az eljá­rás”, továb­bi két mil­lió forint befi­ze­té­sé­nek szük­sé­ges­ség­re hivat­ko­zott, ugyan­csak valót­la­nul. Az ügy­in­té­ző min­den alap nél­kül négy mil­lió forin­tot vett át a vál­lal­ko­zó­tól, amellyel isme­ret­len módon rendelkezett.

Az ügyész­sé­gen gya­nú­sí­tott­ként kihall­ga­tott férfi nem tett val­lo­mást, letar­tóz­ta­tá­sá­ról ma dönt a Győri Járásbíróság.

A minő­sí­tett befo­lyás­sal üzér­ke­dés bűn­tet­te két évtől nyolc évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés­sel bün­te­ten­dő, azon­ban jelen eset­ben a bün­te­té­si tétel felső hatá­ra – a  hal­ma­za­ti sza­bá­lyok­ra tekin­tet­tel – 12 év.

A fotó az elfo­gás­kor készült.