Főoldal » Hírek » Kötekedő közösségi közlekedő - a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Mis­kol­ci Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy 26 éves férfi ellen köz­fel­ada­tot ellá­tó sze­mély elle­ni erő­szak bűn­tet­te miatt, aki itta­san uta­zott a vil­la­mo­son, miköz­ben a vil­la­mos veze­tő­jét huza­mos időn keresz­tül szi­dal­maz­ta, ami­kor a vil­la­mos­ve­ze­tő a meg­ál­ló­ban leszál­lás­ra szó­lí­tot­ta fel, lök­dös­te, az ajtó műkö­dé­sét aka­dá­lyoz­ta, leszál­lá­sa után pedig a veze­tőt ököl­lel arcon ütötte.

A vád­irat sze­rint a vád­lott 2022 már­ci­u­sá­ban, haj­nal­ban, itta­san, Mis­kol­con vil­la­mo­son uta­zott. Az uta­zás során a vil­la­mos­ve­ze­tőt folya­ma­to­san trá­gár sza­vak­kal szi­dal­maz­ta. A vil­la­mos­ve­ze­tő a meg­ál­ló­ba érve fel­szó­lí­tot­ta a vád­lot­tat, hogy száll­jon le. Ennek nem tett ele­get, ezért a sér­tett kilé­pett a veze­tői fül­ké­ből, ismé­tel­ten fel­szó­lí­tot­ta a vád­lot­tat a sze­rel­vény elha­gyá­sá­ra, de a vád­lott tovább­ra sem szállt le, hanem lök­dös­ni kezd­te a sértettet.

A konf­lik­tus köz­ben a vád­lott végül leszállt a jár­mű­ről, de a lábát az ajtó­hoz rakta és aka­dá­lyoz­ta annak műkö­dé­sét. Ekkor a sér­tett is leszállt és a vil­la­mos­tól hát­rébb tolta a vád­lot­tat, mire a vád­lott ököl­lel, olyan erő­vel ütöt­te meg, hogy a sér­tett arcán 8 napon belül gyó­gyu­ló sérü­lés kelet­ke­zett, az orra is zúzó­dott, ille­tő­leg az egyik fogá­ból egy kis darab letört.

Az ügyész­ség a bün­te­tett elő­éle­tű vád­lot­tal szem­ben bör­tön­bün­te­tést és köz­ügyek­től eltil­tást indítványozott.