Főoldal » Hírek » Kötéllétrán ereszkedett le a betörő a templomba - a Nógrád Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Balas­sa­gyar­ma­ti Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy 45 éves és egy 58 éves buda­pes­ti férfi ellen, akik az alsó­pe­té­nyi temp­lom­ba betör­ve onnan kely­he­ket tulaj­do­ní­tot­tak el.

2020. augusz­tus 25-én az idő­sebb férfi Buda­pes­ten rábe­szél­te tár­sát, hogy tör­je­nek be az Alsó­pe­té­nyi temp­lom­ba, ő biz­to­sít­ja a betö­rés­hez szük­sé­ges esz­kö­zö­ket, míg véko­nyabb test­al­ka­tú társa a temp­lom abla­kán jut be oda, a zsák­má­nyon pedig fele-fele arány­ban osztoznak.

A vád­lot­tak a terv sze­rint még aznap este gép­ko­csi­ba ültek és az alsó­pe­té­nyi temp­lom­hoz haj­tot­tak. Meg­vár­ták, hogy a kör­nyék elcsen­de­sed­jen, így 21 óra után lép­tek akci­ó­ba. A fia­ta­labb férfi fel­má­szott a kápol­na elő­te­te­jé­re, betör­te annak abla­kát, majd egy kötél­lét­ra segít­sé­gé­vel leeresz­ke­dett a temp­lom­ba, ott magá­hoz vett két réz ostya­tar­tó kely­het, vala­mint egy ezüst­szí­nű kely­het, miköz­ben társa kint őrködött.

A lopás köz­ben azon­ban meg­szó­lalt a riasz­tó, így a tol­va­jok­nak mene­kül­ni­ük kel­lett, a siet­ség­ben az egyik kehely tete­jét a temp­lom előtt el is veszítették.

A kely­hek érté­ke 158.000 Ft volt, az elkö­ve­tők a betö­rés­sel 12.900 Ft ron­gá­lá­si kárt okoz­tak a templomnak.

A Balas­sa­gyar­ma­ti Járá­si Ügyész­ség vád­ira­tá­ban a lopás bűn­tet­te miatt a bün­te­tett elő­éle­tű vád­lot­tak­kal szem­ben sza­bad­ság­vesz­tés kisza­bá­sá­ra és arra tett indít­ványt, hogy a 800.000 Ft-ot meg­ha­la­dó össze­gű bűn­ügyi költ­sé­get és a temp­lom­nak oko­zott kárt is fizes­sék meg.

Az ügy­ben a Balas­sa­gyar­ma­ti Járás­bí­ró­ság hoz döntést.

A rend­őr­ség hely­szí­nen készí­tett fény­ké­pei az aláb­bi lin­ken érhe­tők el:

http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/templomba-tortek-be