Főoldal » Hírek » Kötetbemutató a Hercule III program zárásaként
A Mis­kol­ci Egye­tem Állam- és Jog­tu­do­má­nyi Kar és az Orszá­gos Bíró­sá­gi Hiva­tal feb­ru­ár 13-án közös, elő­adá­sok­kal egy­be­kö­tött könyv­be­mu­ta­tót tar­tott. A kötet a Her­cu­le III pro­jekt záró momen­tu­ma volt, a könyv az Euró­pai Unió pénz­ügyi érde­ke­it sértő bűn­cse­lek­mé­nyek belső, külső és bűn­ügyi nyo­mo­zá­sá­nak egyes kér­dé­se­it tag­lal­ja.
 
A könyv­be­mu­ta­tót kísé­rő kon­fe­ren­ci­án fel­szó­lalt dr. Polt Péter leg­főbb ügyész is, aki kiemel­te annak a fon­tos­sá­gát, hogy a Her­cu­le III prog­ram lehe­tő­sé­get adott arra, hogy a tudo­má­nyos élet kép­vi­se­lői, vala­mint a jog­al­kal­ma­zók work­sho­po­kon, kon­fe­ren­ci­á­kon fejt­het­ték ki a tapasz­ta­la­ta­i­kat és ismer­het­ték meg egy­más gon­do­la­ta­it a témá­ban.
 
A továb­bi elő­adá­so­kon a bíró­ság, a rend­őr­ség, a Nem­ze­ti Adó - és Vám­hi­va­tal, vala­mint a magyar és kül­föl­di tudo­má­nyos élet jeles kép­vi­se­lői osz­tot­ták meg tapasz­ta­la­ta­i­kat a részt­ve­vők­kel.