Főoldal » Hírek » Kővel dobáltak meg, majd felborítottak egy járművet - a Nógrád Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Balas­sa­gyar­ma­ti Járá­si Ügyész­ség vádat emelt azzal a fia­tal­ko­rú vád­lot­tal és fel­nőtt tár­sá­val szem­ben, akik össze­tör­tek egy ház előtt par­ko­ló gép­jár­mű­vet.

A tizen­hét éves fiú egy fel­nőtt­ko­rú és továb­bi  hat-hét, az eljá­rás során fel­de­rí­tet­le­nül maradt tár­sá­val együtt 2019 októ­be­ré­nek egyik éjje­lén egy Nóg­rád megyei tele­pü­lé­sen egy par­ko­ló gép­jár­mű­vet kövek­kel dobál­tak meg, majd az olda­lá­ra borí­tot­ták.

A gép­ko­csi vissza­pil­lan­tó tükre letört, a veze­tő olda­li ajtó szél­vé­dő­je kitört és az ajtón több hor­pa­dás is kelet­ke­zett.

Amel­lett, hogy a fia­ta­lok a jármű tulaj­do­no­sá­nak 40.000 Ft kárt okoz­tak, közös­ség­el­le­nes, erő­sza­kos maga­tar­tá­suk a köz­nyu­ga­lom meg­za­va­rá­sá­ra is alkal­mas volt, ezért ter­hük­re garáz­da­ság bűn­tet­té­nek elkö­ve­té­se róha­tó.

Az ügyész­ség vád­ira­tá­ban a két vád­lot­tal szem­ben – a jár­vány­hely­zet­re is tekin­tet­tel – tár­gya­lás mel­lő­zé­sé­vel, köz­ér­de­kű munka bün­te­tés kisza­bá­sá­ra és a bűn­ügyi költ­sé­gek meg­té­rít­te­té­sé­re tett indít­ványt.