Főoldal » Archív » Közel 1 millió forint kárt okozott az internetes csaló

A Kapos­vá­ri Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség már az új Bün­te­tő­el­já­rá­si tör­vény alap­ján emelt vádat azzal a 39 éves mező­szent­györ­gyi férfi ellen, aki olyan áruk­kal keres­ke­dett az inter­ne­ten, ame­lyek­kel való­já­ban nem rendelkezett.

Az üzlet­sze­rű­en elkö­ve­tett csa­lás­sal meg­vá­dolt férfi kita­lált fel­hasz­ná­lói nevek­kel 2016 augusz­tu­sa és 2017 már­ci­u­sa között külön­bö­ző elekt­ro­ni­kai cik­ke­ket árult inter­ne­tes hir­de­té­si olda­la­kon. A vevők­kel egy más nevé­re regiszt­rált mobil­te­le­fo­non tar­tot­ta a kap­cso­la­tot, akik­kel min­den eset­ben úgy egye­zett meg, hogy a vétel­árat előre uta­lás­sal kéri, mely­nek meg­tör­tén­te után a sér­tet­tek hiába hív­ták a vád­lot­tat, a meg­ren­delt áruk nem érkez­tek meg és a pén­zü­ket sem kap­ták vissza.

A vád­lott a bűn­cse­lek­mé­nyek elkö­ve­té­sé­vel 11 sér­tett­nek össze­sen 918.000,-Ft. kárt okozott.

A külö­nös és több­szö­rös vissza­eső vád­lott, aki jelen­leg hason­ló bűn­cse­lek­mény miatt jog­erős sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­té­sét tölti, a nyo­mo­zás során tagad­ta a bűnös­sé­gét, ezért az ügyész­ség az új Bün­te­tő­el­já­rá­si tör­vény alap­ján konk­rét indít­ványt tett a fegy­ház­bün­te­tés mér­té­ké­re arra az eset­re vonat­ko­zó­an, ha a vád­lott a bűnös­sé­gét az elő­ké­szí­tő ülé­sen beis­me­ri, és lemond a tár­gya­lás­hoz való jogáról.

A kiszab­ni indít­vá­nyo­zott bün­te­tés mér­té­ke azon­ban – a hal­ma­za­ti és a vissza­esők­re vonat­ko­zó sza­bá­lyok miatt - így is meg­ha­lad­ja a bün­te­té­si tétel­ke­ret irány­adó középmértékét.