Főoldal » Hírek » Közel 100 millió forintot zsákmányolt a betörőpáros - Videóval

A Kapos­vá­ri Járá­si Ügyész­ség több rend­be­li nagy tár­gyi súlyú – köz­tük jelen­tős érték­re, bűn­szö­vet­ség­ben elkö­ve­tett – lopás és lőfegy­ver­rel vissza­élés bűn­tet­te miatt emelt vádat két buda­pes­ti fér­fi­val szem­ben, akik olyan betö­ré­ses lopá­so­kat követ­tek el Buda­pes­ten, illet­ve Somogy megyé­ben, ami­vel közel 100 mil­lió forin­tot zsák­má­nyol­tak.

A vád­lot­tak – akik uno­ka­test­vé­rek – 2019 októ­be­ré­ben álla­pod­tak meg abban, hogy betö­ré­ses lopá­so­kat követ­nek el. Ennek során külön a bűn­el­kö­ve­tés­re szánt tele­fo­no­kat sze­rez­tek be, ami­ken kons­pi­rál­tan kom­mu­ni­kál­tak egy­más­sal, a betö­ré­sek hely­szí­nét gon­do­san fel­tér­ké­pez­ték, amit hoz­zá­juk nem kap­csol­ha­tó gép­ko­csik­kal köze­lí­tet­tek meg.

A vád­lot­tak a betö­rés­so­ro­zat idő­sza­ká­ban több csa­lá­di házat - köz­tük a Bala­ton Somogy megyei sza­ka­szán talál­ha­tó két ingat­lant - tör­tek fel úgy, hogy több eset­ben az éle­sí­tett riasz­tók sem tar­tot­ták vissza őket. Azo­kat hatás­ta­la­ní­tot­ták, vagy egy­sze­rű­en meg­vár­ták, míg a riasz­tás miatt kiér­ke­ző táv­fel­ügye­le­ti jár­őrök elhagy­ják a hely­színt. Ezután a házak­ban nagy érté­kű zsák­mánnyal kecseg­te­tő szé­fe­ket, illet­ve tre­zo­ro­kat keres­tek, ami­ket még a hely­szí­nen fel­fe­szí­tet­tek, vagy maguk­kal vit­ték, ahogy tet­ték azt egy több mint 300 kg súlyú pán­cél­szek­rény ese­té­ben is.

A vád­lot­tak a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­se során nagy mennyi­sé­gű kész­pénzt, érté­kes arany – több eset­ben bri­li­áns drá­ga­kö­vek­kel díszí­tett – éksze­re­ket, tör­té­nel­mi arany pénz­ér­mé­ket, vala­mint nagy érté­kű kar­órá­kat zsák­má­nyol­tak. Az egyik ingat­lan­ból csak az elvitt kar­órák érté­ke a 29 mil­lió forin­tot is meg­ha­lad­ta. A vád­lot­tak össze­sen 85 mil­lió forint kárt okoz­tak a sér­tet­tek­nek.

A Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság által lefoly­ta­tott nyo­mo­zás során szá­mos lopott érté­ket sike­rült vissza­sze­rez­ni, mivel a kuta­tá­sok során a nyo­mo­zók fel­tár­tak egy olyan rej­tek­he­lyet, ami az idő­sebb vád­lott házá­ban, az egyik fal mögött volt kiépít­ve. A rend­őr­ség emel­lett gép­ko­csi­kat, köz­tük az elkö­ve­tés­hez hasz­nált két autót, vala­mint a vagyon­biz­to­sí­tás érde­ké­ben nagyobb érté­kű ingó­sá­go­kat is lefog­lalt az eljá­rás során.

Az idő­sebb férfi ötször volt már bün­tet­ve, leg­utóbb Német­or­szág­ban ítél­ték el betö­ré­ses lopás miatt, míg fia­ta­labb társa a bűn­cse­lek­mé­nye­ket betö­ré­ses lopá­sok miatt kisza­bott fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tés hatá­lya alatt követ­te el.

Az ügyész­ség a letar­tóz­ta­tás­ban lévő fér­fi­ak­kal szem­ben fegy­ház foko­za­tú sza­bad­ság­vesz­tés, köz­ügyek­től eltil­tás, pénz­bün­te­tés és – az utazó bűnö­zői jel­leg miatt – jár­mű­ve­ze­tés­től eltil­tás kisza­bá­sá­ra, vala­mint az idő­sebb vád­lott vonat­ko­zá­sá­ban 14 mil­lió, míg fia­ta­labb társa ese­té­ben 13 mil­lió forin­tot meg­ha­la­dó össze­gű vagyon­el­kob­zás alkal­ma­zá­sá­ra tett indít­ványt.

Az eset­tel kap­cso­la­tos rend­őr­sé­gi video­fel­vé­te­lek a követ­ke­ző lin­ken érhe­tők el: http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/betoresre-szovetkeztek