Főoldal » Hírek » Közel 3 év börtönre ítéltek egy embercsempészt - a Bács-Kiskun Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Kun­szent­mik­ló­si Járá­si Ügyész­ség gyor­sí­tott eljá­rás­ban minő­sí­tett ember­csem­pé­szés bűn­tet­te miatt bíró­ság elé állí­tott egy buda­pes­ti fér­fit. Az ember­csem­pész 2021. szep­tem­ber 12-én, a szerb-magyar határ köze­lé­ből hat, Nyugat-Európába tartó afgán beván­dor­lót akart fizet­sé­gért Szé­kes­fe­hér­vá­rig szál­lí­ta­ni, de a rend­őrök Apos­tag köze­lé­ben elfog­ták őket.

A vád sze­rint a bün­te­tett elő­éle­tű buda­pes­ti fér­fit egy isme­ret­len meg­bí­zó vette rá arra, hogy a szerb-magyar határ köze­lé­ből beván­dor­ló­kat szál­lít­son Szé­kes­fe­hér­vár köze­lé­be, egy park­er­dő­höz. A mig­rán­sok úti célja Nyugat-Európa volt, a meg­bí­zó 100.000 forin­tot ígért a vád­lott­nak az embercsempészésért.

A vád­lott az egyik isme­rő­sé­től köl­csön­kért egy sze­mély­au­tót, aki nem tudta, hogy a jár­mű­vet ember­csem­pé­szés­hez fog­ják használni.

A férfi a szerb-magyar határ köze­lé­ben, Tompa kül­te­rü­le­tén fel­vett a gép­ko­csi­ba hat afgánt. A vád­lott tudta azt is, hogy a mig­rán­sok ille­gá­li­san lép­ték át a szerb-magyar határt. Szé­kes­fe­hér­vár felé indul­tak, de a rend­őrök Apos­tag köze­lé­ben, az M8-as autó­pá­lyán meg­ál­lí­tot­ták és elfog­ták őket.

A nyo­mo­zók a fővá­ro­si ember­csem­pészt őri­zet­be vet­ték és kez­de­mé­nyez­ték a bíró­ság elé állí­tá­sát. A Kun­szent­mik­ló­si Járá­si Ügyész­ség a rend­őr­ség­gel együtt­mű­köd­ve, az őri­zet ideje alatt, 2021. szep­tem­ber 15-én bíró­ság elé állí­tot­ta a vád­lot­tat vagyo­ni haszon­szer­zés végett, több sze­mély­nek segít­sé­get nyújt­va elkö­ve­tett ember­csem­pé­szés bűn­tet­te miatt.

A Kun­szent­mik­ló­si Járás­bí­ró­ság a vád­dal egye­ző­en bűnös­nek mond­ta ki a vád­lot­tat és 2 év 11 hónap vég­re­haj­tan­dó bör­tön­bün­te­tés­re, vala­mint 4 év köz­ügyek­től eltil­tás­ra ítél­te. Az íté­let ellen a vád­lott és védő­je fellebbeztek.