Főoldal » Hírek » Közel 300 millió forinttal károsították meg az állami költségvetést – letartóztatásukat indítványozta a Csongrád-Csanád Megyei Főügyészség

A Csongrád-Csanád Megyei Főügyész­ség indít­vá­nyoz­ta annak a két fér­fi­nak a letar­tóz­ta­tá­sát, akik a cégek tech­no­ló­gi­ai kor­sze­rű­sí­tés­re kiírt pályá­za­ton jutot­tak jog­ta­la­nul támogatáshoz.

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint a gya­nú­sí­tot­tak szö­kés­ben lévő társa mikro- és kis­vál­lal­ko­zá­sok tech­no­ló­gi­ai kor­sze­rű­sí­té­sé­re kiírt pályá­za­ton kívánt álla­mi­lag támo­ga­tott hitel­hez jutni, azon­ban ehhez meg­fe­le­lő cég­gel nem rendelkezett.

Köz­ve­tí­tő­kön keresz­tül a férfi elju­tott és meg­ál­la­po­dott a két sze­ge­di gya­nú­sí­tot­tal abban, hogy egyi­kük cége­ket biz­to­sít a pályá­zat benyúj­tá­sá­hoz, míg a másik ter­helt műkö­dő infor­ma­ti­kai vál­lal­ko­zá­sán keresz­tül átszám­láz­zák azo­kat a 3D-s nyom­ta­tó­kat, ame­lyek beszer­zé­sé­hez a hitelt igénylik.

A 2020. augusz­tu­sá­ban és októ­be­ré­ben két bank­kal meg­kö­tött szer­ző­dé­sek­kel 286 mil­lió forint álla­mi­lag támo­ga­tott hitel­hez jutot­tak. A pályá­za­ti kére­lem­ben valót­la­nul tün­tet­tek fel egy kínai céget, mint for­gal­ma­zót, aho­gyan a nyom­ta­tók érté­ke is több­szö­rö­se a valós érték­nek, és a gépek már­ka­ne­vei is kita­lál­tak vol­tak. A gya­nú­sí­tot­tak a jogo­su­lat­la­nul elnyert hitel össze­gét több­szö­rös uta­lá­sok­kal meg­pró­bál­ták eltün­tet­ni, és a gépek üzem­be helye­zé­sé­ről valót­lan jegy­ző­köny­ve­ket állí­tot­tak ki.

Az üzlet­sze­rű­en, bűn­szö­vet­ség­ben elkö­ve­tett, külö­nö­sen nagy vagyo­ni hát­rányt okozó költ­ség­ve­té­si csa­lás bűn­tet­te miatt indult eljá­rás­ban a főügyész­ség a szö­kés, elrej­tő­zés, az eljá­rás meg­hi­ú­sí­tá­sá­nak, vala­mint a bűn­is­mét­lés veszé­lyé­re figye­lem­mel tett indít­ványt a két férfi letar­tóz­ta­tá­sá­nak egy hónap­ra tör­té­nő elrendelésére.

Az ügyé­szi indít­vány tár­gyá­ban a Sze­ge­di Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bíró­ja a mai napon meg­tar­tott ülé­se­in fog dönteni.