Főoldal » Archív » Közel 550 millió forintos csalás – vádemelés a cégvezető ellen

A Fővá­ro­si Főügyész­ség külö­nö­sen jelen­tős kárt okozó csa­lás bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mény miatt emelt vádat annak a magyar cég­nek az egyik veze­tő­je ellen, aki a gaz­da­sá­gi tár­sa­ság lik­vi­di­tá­si gond­ja­i­nak ren­de­zé­se érde­ké­ben még 2014 nya­rán – hamis okirat fel­hasz­ná­lá­sá­val és tény­le­ges fede­zet nél­kü­li zálog­jog ala­pí­tá­sok­kal – mint­egy 550 mil­lió forint köl­csönt vett fel egy másik gaz­da­sá­gi társaságtól.

A vád­irat sze­rint a nyil­vá­nos rész­vény­tár­sa­sá­gi for­má­ban műkö­dő cég a for­rás­igé­nyét pénz­in­té­ze­ti hite­lek helyett első­sor­ban köt­vé­nyek kibo­csá­tá­sá­val fedezte.

A nagy­össze­gű köl­csön fel­vé­te­lé­re is az aktu­á­li­san lejá­ró köt­vé­nyek vissza­fi­ze­té­se érde­ké­ben volt szük­ség. Ezt a vád­lott úgy oldot­ta meg, hogy egy valót­lan tar­tal­mú, a cég vagyo­ni hely­ze­té­nek ked­ve­ző lát­sza­tát keltő, csak éppen átme­ne­ti prob­lé­mák miatt fel nem sza­ba­dít­ha­tó – való­já­ban hami­sí­tott – ügy­vé­di letét­ről szóló szer­ző­dés bemu­ta­tá­sá­val, továb­bá - való­já­ban érték­te­len - vagyon­ele­mek­re ala­pí­tan­dó jel­zá­log­jog szer­ző­dé­sek ígé­re­té­vel köl­csön­adót kere­sett és talált egy másik gaz­da­sá­gi tár­sa­ság sze­mé­lyé­ben, majd sike­re­sen 547 mil­lió forint köl­csönt vett fel a későb­bi sértettől.

A csa­lá­si kár­ból a rész­vény­tár­sa­ság szám­lá­i­ról tör­té­nő besze­dés útján annak mint­egy 10%-a térült meg.

A bűn­cse­lek­mény bün­te­té­si tétel­ke­re­te a hal­ma­za­ti sza­bá­lyok miatt 5 évtől 11 évig ter­je­dő szabadságvesztés.

Az ügyész­ség a vád­ira­tá­ban alter­na­tív, mér­té­kes indít­ványt is tett azzal, hogy ha a vád­lott a bíró­ság elő­ké­szí­tő ülé­sén a vád­ira­ti tény­ál­lás­sal és jogi minő­sí­tés­sel egye­ző­en beis­mer, vala­mint a tár­gya­lás jogá­ról lemond, úgy az ügyész­ség 6 év bör­tön foko­za­tú sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­tés és 6 év köz­ügyek gya­kor­lá­sá­tól eltil­tás mel­lék­bün­te­tés kisza­bá­sát indítványozza.