Ugrás a tartalomra
Főoldal » Archív » Közel 60 embert csapott be az internetes csaló

A Mono­ri Járá­si Ügyész­ség üzlet­sze­rű­en elkö­ve­tett csa­lás bűn­tet­te miatt emelt vádat azzal a fér­fi­val szem­ben, aki inter­ne­tes olda­la­kon nem léte­ző szá­mí­tás­tech­ni­kai esz­kö­zö­ket hir­det­ve közel 60 embert csa­pott be és káro­sí­tott meg.

A bűn­ügy vád­lott­ja 2014 feb­ru­árjától saját nevén és kita­lált neve­ken az inter­net hir­de­tő olda­la­in szá­mí­tás­tech­ni­kai, műsza­ki alkat­ré­sze­ket, ter­mé­ke­ket kínált eladás­ra. Hir­de­tett tévét, hang­fa­lat, szá­mí­tó­gép alkat­ré­sze­ket. A férfi azt kérte a tele­fo­non, vagy e-mailen jelent­ke­ző vevők­től, hogy a kisze­melt áru vétel­árát előre utal­ják át a bankszámlájára.

A hir­de­tés­re jelent­ke­zők átutal­ták a ter­mék árát, amit a férfi fel­vett a bank­szám­lá­já­ról és a saját meg­él­he­té­sé­re elköl­töt­te. A meg­ren­delt ter­mé­ket egyet­len eset­ben sem küld­te meg, mert arra eleve lehe­tő­sé­ge sem volt.

A férfi 59 embert tévesz­tett meg. A becsa­pott sér­tet­tek­nek 10.000,- forint­tól 80.000,- forin­tig ter­je­dő összeg­ben oko­zott kárt.

A Mono­ri Járá­si Ügyész­ség üzlet­sze­rű­en elkö­ve­tett csa­lás bűn­tet­té­vel és csa­lás vét­sé­gé­vel vádol­ja a fér­fit, aki­vel szem­ben bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sá­ra tett indít­ványt. A vád­lott 2016 már­ci­u­sá­tól elő­ze­tes letar­tóz­ta­tás­ban várja a tárgyalását.