Főoldal » Archív » Közel 7000 doboz zárjegy nélküli cigarettát találtak

A Berettyó­új­fa­lui Járá­si Ügyész­ség jelen­tős érték­re elkö­ve­tett orgaz­da­ság bűn­tet­te miatt emelt vádat két férfi ellen, akik közül az egyik több mint tíz mil­lió forint érté­kű adó- és zár­jegy nél­kü­li ciga­ret­tát tárolt a házá­ban,míg társa a szál­lí­tás­ban műkö­dött közre.

2017. május 17-én 15 óra 45 perc­kor az I. r. vád­lott sze­mély­gép­ko­csi­val, míg a II. r. vád­lott egy zárt rak­te­rű áru­szál­lí­tó jár­mű­vel haladt a 42. számú főúton Bihar­ke­resz­tes felől Berettyó­új­fa­lu irá­nyá­ba. Az I. r. vád­lott haladt elől a sze­mély­au­tó­val azért, hogy egy eset­le­ges köz­úti ellen­őr­zés során lehe­tő­ség sze­rint az ő jár­mű­vét állít­sák meg, illet­ve vizs­gál­ják át, ugyan­is II. r. vád­lott által veze­tett kocsi­ban volt elhe­lyez­ve 5 nagy nej­lon­zsák­ban közel 5000 doboz külön­bö­ző már­ká­jú adó- és zár­jegy nél­kü­li cigaretta.

A vád­lot­tak mikor meg­ér­kez­tek az I. r. vád­lott berettyó­új­fa­lui házá­hoz, II. r. vád­lott az áru­szál­lí­tó autó­val bepar­kolt az udvar­ra, majd elment.

Ekkor érkez­tek az ingat­lan­hoz a Nem­ze­ti Adó- és Vám­hi­va­tal jár­őrei, akik az I. r. vád­lot­tal szem­ben jöve­dé­ki ellen­őr­zést végeztek.

Ennek kere­té­ben meg­ta­lál­ták az áru­szál­lí­tó autó­ban elhe­lye­zett nagy mennyi­sé­gű ciga­ret­tát, továb­bá a  ház­ku­ta­tás során a lakó­ház pin­cé­jé­ből és az udva­ron lévő gaz­da­sá­gi épü­let­ből elő­ke­rült több kar­ton­do­boz, ame­lyek szin­tén nagy mennyi­sé­gű adó­zat­lan jöve­dé­ki ter­mé­ket, zár­jegy nél­kü­li ciga­ret­tát és vágott dohányt tartalmaztak.

Az I. r. vád­lott a jöve­dé­ki ter­mé­kek szár­ma­zá­sát, adó­zott vol­tát iga­zol­ni nem tudta, ezzel több mint 10 mil­lió forint érték­re követ­te el az orgaz­da­ság bűn­tet­tét. Az eljá­rás során az adó­zat­lan jöve­dé­ki ter­mé­ke­ket lefoglalták.

A NAV ille­té­kes megyei vám­igaz­ga­tó­sá­ga közel 10 mil­lió forint össze­gű jöve­dé­ki bír­sá­got sza­bott ki az I. r. vád­lot­tal szemben.

A Berettyó­új­fa­lui Járá­si Ügyész­ség az I. r. külö­nös vissza­eső vád­lott és II. r. vádlott-társa ellen jelen­tős érték­re elkö­ve­tett orgaz­da­ság bűn­tet­te miatt emelt vádat a Berettyó­új­fa­lui Járás­bí­ró­sá­gon. A bűn­cse­lek­ményt az I. r. vád­lott tet­tes­ként, míg II. r. vádlott-társa bűn­se­géd­ként követ­te el. A járá­si ügyész­ség a vád­irat­ban az I. r. vád­lott vonat­ko­zá­sá­ban bör­tön­bün­te­tés és köz­ügyek­től eltil­tás mel­lék­bün­te­tés, míg a II. r.vádlott ese­té­ben fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta, továb­bá indít­ványt tett arra, hogy a járás­bí­ró­ság az adó­zat­lan jöve­dé­ki ter­mé­ke­ket koboz­za el.