Főoldal » Hírek » Közel ezer bála lángolt – VIDEÓVAL - a Pest Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Ceg­lé­di Járá­si Ügyész­ség indít­vá­nyoz­ta egy férfi letar­tóz­ta­tá­sát, aki a gyanú sze­rint bosszú­ból gyújtogatott.

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint a férfi lovász­ként dol­go­zott egy ceg­lé­di vál­lal­ko­zás­nál, azon­ban a cég tulaj­do­no­sá­val több­ször is összeszólalkozott.

2021. augusz­tus 7-ről 8-ra vir­ra­dó éjsza­ka a férfi nagyobb mennyi­sé­gű sze­szes ital fogyasz­tott. Ezután a koráb­bi viták miat­ti harag­já­ban, a gyanú sze­rint, fel­gyúj­tot­ta a mun­kál­ta­tó­ja ceg­lé­di telep­he­lyé­nek szé­lén, mező­gaz­da­sá­gi terü­le­ten tárolt széna és szalmabálákat.

A cse­lek­mény után az elkö­ve­tő, mint­ha mi sem tör­tént volna, elment lefe­küd­ni a mun­ká­sok szá­má­ra fenn­tar­tott szállásra.

A férfi maga­tar­tá­sa foly­tán majd­nem ezer bála égett el, amellyel közel kilenc­mil­lió forin­tos kárt oko­zott a vállalkozásnak.

Az elkö­ve­tőt a ceg­lé­di rend­őrök elfog­ták és jelen­tős kárt okozó ron­gá­lás bűn­tet­te miatt hall­gat­ták ki gyanúsítottként.

A Ceg­lé­di Járá­si Ügyész­ség a bűn­is­mét­lés, vala­mint a bizo­nyí­tás meg­hi­ú­sí­tá­sá­nak veszé­lye miatt indít­vá­nyoz­ta a férfi letar­tóz­ta­tá­sá­nak elrendelését.

Az elkö­ve­tő elő­ál­lí­tá­sá­ról készült rend­őr­sé­gi vide­ó­fel­vé­tel az aláb­bi lin­ken tekint­he­tő meg: https://youtu.be/Rlw-GZ0NuHY