Főoldal » Hírek » Közel félszáz sértettnek okozott kárt a csaló – a Komárom-Esztergom Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A csa­lás vét­sé­ge miatt indult ügy­ben a Tata­bá­nyai Járá­si Ügyész­ség vád­ira­tot nyúj­tott be a szé­kes­fe­hér­vá­ri nővel szem­ben, aki negy­ven­hét sér­tett­nek oko­zott kárt valót­lan hir­de­té­sek feladásával.

A vád­irat sze­rint az elkö­ve­tő 2020 szep­tem­be­ré­től több mint egy éven át inter­ne­tes olda­la­kon külön­bö­ző hasz­ná­la­ti tár­gya­kat – fúró­gé­pe­ket, ruha­ne­mű­ket, játé­ko­kat – hir­de­tett eladás­ra úgy, hogy azok­kal nem ren­del­ke­zett, a hir­de­té­sek­hez inter­net­ről letöl­tött képe­ket hasz­nált. A nő a hir­de­té­sek­nél kita­lált neve­ket és az inter­net­ről lemen­tett pro­fil­ké­pet hasz­nált azért, hogy a sze­mély­azo­nos­sá­ga rejt­ve marad­jon. Az elkö­ve­tő a vevők­től a meg­ren­delt ter­mé­kek vétel­árá­nak, vétel­ár elő­le­gé­nek, illet­ve ese­ten­ként a pos­ta­költ­ség­nek az előre tör­té­nő meg­fi­ze­té­sét kérte. A vevők - az 50.000 forin­tot meg nem hala­dó össze­ge­ket - a nő által meg­adott, saját nevén lévő bank­szám­lá­ra átutalták.

Az elkö­ve­tő által kínált ter­mé­kek rend­kí­vül vál­to­za­to­sak vol­tak, egy esz­ter­go­mi sér­tett műkö­röm építő cso­mag hir­de­tés­re jelent­ke­zett, míg  egy tata­bá­nyai férfi áll­vá­nyos fúró­gé­pet sze­re­tett volna venni.

Az  ügyész­ség a vád­irat­ban arra tett indít­ványt, hogy a Tata­bá­nyai Járás­bí­ró­ság a bün­tet­len elő­éle­tű nővel szem­ben - tár­gya­lás mel­lő­zé­sé­vel - bün­te­tő­vég­zés­ben vég­re­haj­tá­sá­ban pró­ba­idő­re fel­füg­gesz­tett fog­ház­bün­te­tést szab­jon ki. Indít­vá­nyoz­ta az ügyész­ség vagyon­el­kob­zás alkal­ma­zá­sát,  vala­mint hogy a bíró­ság köte­lez­ze nőt a sér­tet­tek kárá­nak megtérítésére.