Főoldal » Hírek » Közel hárommilliárdos kárt okoztak a gabonakereskedő cég vezetői

A Tata­bá­nyai Járá­si Ügyész­ség minő­sí­tett csa­lás bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt nyúj­tott be vád­ira­tot azzal a két cég­ve­ze­tő­vel szem­ben, akik a gaz­da­sá­gi tár­sa­ság nevé­ben azután is kötöttek szer­ző­dé­se­ket, hogy tud­ták, azo­kat kifi­zet­ni nem tud­ják. A 191 sér­tett­nek oko­zott kár meg­kö­ze­lí­ti a három­mil­li­árd forintot.

A vád­irat sze­rint egy megyei szék­he­lyű, malom­ipa­ri ter­mék gyár­tá­sá­val, illet­ve gabo­na nagy­ke­res­ke­de­lem­mel fog­lal­ko­zó gaz­da­sá­gi tár­sa­ság 2014. évtől szál­lí­tói tar­to­zá­so­kat hal­mo­zott fel, üzemi vesz­te­sé­ge lett, továb­bá mil­li­ós összeg­ben nem tudott ele­get tenni rövid lejá­ra­tú kötelezettségének.

A vád­lot­tak hitel­ké­rel­me­it a pénz­in­té­ze­tek eluta­sí­tot­ták. A gaz­da­sá­gi tár­sa­ság 2015. júni­us 30-ára olyan össze­gű lejárt tar­to­zá­so­kat hal­mo­zott fel, melye­ket nem tudott kifi­zet­ni, a cég ingat­la­nai, vala­mint a búza­kész­let jelen­tős része banki finan­szí­ro­zás fede­ze­té­ül szol­gál­tak, meg­gá­tol­va a céget abban, hogy azok érté­ke­sí­té­se révén sza­bad pénz­esz­kö­zök­höz jus­son. Ezt köve­tő­en a vád­lot­tak a tár­sa­ság tulaj­do­ná­ban lévő, a hite­le­zők kielé­gí­té­si alap­já­ul szol­gá­ló egyes tár­gyi esz­kö­ze­it, gép­jár­mű­ve­ket más gaz­da­sá­gi tár­sa­ság­nak értékesítették.

A lejárt tar­to­zá­sok miatt folya­ma­to­san kez­de­mé­nyez­tek fel­szá­mo­lá­si eljá­rá­so­kat a hite­le­zők. A vád­lot­tak a cég továb­bi működ­te­té­se, a fel­szá­mo­lá­si eljá­rás szü­ne­te­lé­se vagy meg­szün­te­té­se érde­ké­ben a hite­le­zők­kel meg­egyez­tek, rész­let­fi­ze­tést aján­lot­tak fel.

A vád­lot­tak tud­ták, hogy a 2015. júni­us 30-a után kötött szer­ző­dé­se­ket kiegyen­lí­te­ni nem tud­ják, ennek elle­né­re - a gaz­da­sá­gi tár­sa­ság folya­ma­tos műkö­dé­se érde­ké­ben - a sér­tet­te­ket nem tájé­koz­tat­ták a fize­tő­ké­pes­sé­gük hiá­nyá­ról, a meg­lé­vő szer­ző­dé­se­ket nem mond­ták fel, hanem tovább­ra is kötöt­tek gabo­na fel­vá­sár­lá­sá­ra irá­nyu­ló, illet­ve egyéb szerződéseket.

A cég­ve­ze­tők a csa­lárd maga­tar­tá­suk­kal 191 sér­tett­nek össze­sen 2.863.208.415 forint kárt okoztak.

Az ügyész­ség azt indít­vá­nyoz­ta, hogy ha az elő­ké­szí­tő ülé­sen a bűn­cse­lek­mé­nyek elkö­ve­té­sét beis­me­rik, és lemon­da­nak a tár­gya­lás­hoz való joguk­ról, úgy a bíró­ság egyi­kü­ket 5 év bör­tön­bün­te­tés­re, 5 év gaz­da­sá­gi tár­sa­ság veze­tő tiszt­ség gya­kor­lá­sá­tól eltil­tás­ra, és 5 év köz­ügyek­től eltil­tás­ra ítél­je. A vád­ha­tó­ság a tár­sá­val szem­ben 4 év bör­tön­bün­te­tés, 4 év köz­ügyek­től eltil­tás, és 4 év gaz­da­sá­gi tár­sa­ság veze­tő tiszt­ség gya­kor­lá­sá­tól eltil­tást indít­vá­nyo­zott. Az ügyész­ség arra is indít­ványt tett, hogy a fel­szá­mo­lás alatt álló gaz­da­sá­gi tár­sa­ság­gal szem­ben 1.720.292.357 forint összeg­ben ren­del­jen el a bíró­ság vagyonelkobzást.