Főoldal » Hírek » Közel kétmilliót zsákmányolt a besurranó tolvaj - videóval - a Somogy Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Sió­fo­ki Járá­si Ügyész­ség nagyobb érték­re üzlet­sze­rű­en elkö­ve­tett lopás bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt gyor­sí­tott eljá­rás­ban – már az őri­zet­be vétel 72 órás idő­tar­ta­ma alatt – bíró­ság elé állí­tot­ta azt a fér­fit, aki rövid időn belül három Balaton-parti ven­dég­lá­tó­he­lyet is kifosztott.

A vagyon elle­ni bűn­cse­lek­mé­nyek elkö­ve­té­se miatt koráb­ban már több­ször bün­te­tett, ötve­nes éve­i­ben járó vád­lott 2022 júli­u­sá­ban és augusz­tu­sá­ban két sió­fo­ki, illet­ve egy bala­ton­föld­vá­ri ven­dég­lá­tó­hely­re is besur­rant, és túl­nyo­mó­részt kész­pénzt, vala­mint azzal együtt pénz­tár­cát, övtás­kát, és iga­zol­vá­nyo­kat lopott, össze­sen 1.919.900,- Ft értékben.

A sió­fo­ki nyo­mo­zók végül a kame­ra­fel­vé­te­lek alap­ján azo­no­sí­tot­ták és őri­zet­be vet­ték az elkö­ve­tőt, aki ellen az ügyész­ség két nap múlva már vádat is emelt.

A Sió­fo­ki Járás­bí­ró­ság a 2022. szep­tem­ber 01-én meg­tar­tott tár­gya­lá­son a vád­dal egye­ző­en mond­ta ki bűnös­nek a vád­lot­tat, és vele szem­ben hal­ma­za­ti bün­te­té­sül négy év bör­tön­bün­te­tést és négy év köz­ügyek­től eltil­tást sza­bott ki, egy­út­tal vagyon­el­kob­zást is elren­delt. Mivel a kihir­de­tett íté­let – amely ellen az ügyész súlyo­sí­tás, a vád­lott és védő­je pedig eny­hí­tés végett jelen­tet­tek be fel­leb­be­zést – nem emel­ke­dett jog­erő­re, az ügyész­ség indít­vá­nyá­ra a bíró­ság a vád­lott letar­tóz­ta­tá­sát is elrendelte.

A vide­ón a biz­ton­sá­gi kame­ra fel­vé­te­le látható: