Főoldal » Hírek » Győr-Moson-Sopron Vármegyei Főügyészség » Közel négy éven keresztül élt vissza a céges benzinkártyával egy férfi - a Győr-Moson-Sopron Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Győri Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy 48 éves férfi ellen, aki közel négy év alatt több mint 3,7 mil­lió Ft érték­ben tan­kolt a saját cél­ja­i­ra a céges benzinkártyával

A vád­ira­ti tény­ál­lás sze­rint a 48 éves férfi egy segély­szer­ve­zet­nél dol­go­zott sofőr­ként, fel­ada­ta volt a szer­ve­zet jár­mű­vét hasz­nál­ni, arról menet­le­ve­let vezet­ni, a jár­mű­höz tar­to­zó ben­zin­kár­tyá­val tankolni.

A ter­helt 2016 szep­tem­be­ré­ben került új autó­ra, ettől az idő­pont­tól kezd­ve közel négy éven keresz­tül, 2020. júni­u­si lebu­ká­sá­ig a ben­zin­kár­tyát saját cél­ja­i­ra is fel­hasz­nál­ta. A férfi ez idő alatt több mint 9.900 liter üzem­anya­got vásá­rolt saját cél­já­ra, ennek érté­ke több mint 3,7 mil­lió Ft.

A fér­fit az ügyész­ség minő­sí­tett, infor­má­ci­ós rend­szer fel­hasz­ná­lá­sá­val elkö­ve­tett csa­lás bűn­tet­té­vel vádol­ja. Vele szem­ben öt évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­tés is kiszab­ha­tó, vala­mint az ügyész­ség indít­vá­nyoz­ta, hogy a bíró­ság érdem­ben bírál­ja el a sér­tett pol­gá­ri jogi igényét.

A nyo­mo­zást az ügy­ben a Győri Rend­őr­ka­pi­tány­ság mun­ka­tár­sai foly­tat­ták le, míg az érde­mi dön­tést vár­ha­tó­an a Győri Járás­bí­ró­ság fogja meghozni.