Főoldal » Hírek » Közel negyedmázsányi heroin a kocsiban - vádemelés- a Csongrád-Csanád Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Csongrád-Csanád Megyei Főügyész­ség vádat emelt azzal a szerb fér­fi­val szem­ben, aki tavaly húsz kilo­gramm kábí­tó­szert csem­pé­szett át a szerb-magyar határon.

A vád­irat sze­rint a vád­lott 2020. júli­us 8-án éjfél­kor jelent­ke­zett be a Rösz­kei határ­át­ke­lő­he­lyen Magyar­or­szág terü­le­té­re. Az álta­la veze­tett gép­ko­csin az eljá­ró határ­ren­dész sze­re­lé­si nyo­mo­kat fede­zett fel, ezért az autót kábítószer-kereső kutyá­val vizs­gál­ták meg. A kutya jel­zé­se alap­ján lefoly­ta­tott továb­bi vizs­gá­lat során a két hátsó ajtó­nál és a két első sár­vé­dő­nél rej­tek­he­lye­ket fed­tek fel.

A rend­őr­ség mun­ka­tár­sai a jár­mű­ben kiala­kí­tott üre­gek­ben vala­mint a vád­lott ruhá­za­tá­ban mint­egy húsz kilo­gramm nettó töme­gű hero­int talál­tak, továb­bá a vád­lot­tól levett vize­let­min­tá­ban koka­in fogyasz­tá­sá­ra utaló bom­lás­ter­mé­ket is azonosítottak.

A vád­lot­tat a főügyész­ség külö­nö­sen jelen­tős mennyi­sé­gű kábí­tó­szer bir­tok­lá­sá­nak bűn­tet­té­vel vádol­ja. A vád­eme­lés­kor letar­tóz­ta­tá­sá­ban lévő vád­lott bűnös­sé­gé­ről a Sze­ge­di Tör­vény­szék fog dönteni.