Főoldal » Hírek » Közlekedési baleset során került elő a zárjegy nélküli dohány

A Kapos­vá­ri Járá­si Ügyész­ség jöve­dé­ki ter­mék­re elkö­ve­tett költ­ség­ve­té­si csa­lás vét­sé­ge miatt emelt vádat azzal a dom­bó­vá­ri házas­pár­ral szem­ben, akik­nél a nyo­mo­zók zár­jegy nél­kü­li dohányt találtak.

A házas­pár 2019 decem­be­ré­ben Kadar­kú­ton köz­le­ke­dett a sze­mély­gép­ko­csi­já­val, ami­kor sze­mé­lyi sérü­lés­sel nem járó köz­le­ke­dé­si bal­ese­tet szen­ved­tek. A bal­eset miatt  a rend­őrök intéz­ked­tek, mely­nek során a jár­őrök 40 cso­mag, több mint 20 kg töme­gű zár­jegy nél­kü­li vágott dohányt talál­tak a vád­lot­tak autó­já­ban úgy, hogy annak ere­de­té­re nem tud­tak magya­rá­za­tot adni.

A vád­lot­tak ott­ho­ná­ban ezután kuta­tás­ra került sor, mely­nek során továb­bi 2,5 kg vágott dohány került elő, azon­ban a bir­tok­lás jog­sze­rű­sé­gét, ille­tő­leg azt, hogy a dohány­ter­mék után a jöve­dé­ki adót meg­fi­zet­ték volna, hitelt érdem­lő­en szin­tén nem tud­ták igazolni.

A vád­lot­tak a jöve­dé­ki adó meg­fi­ze­té­sé­nek elmu­lasz­tá­sá­val több mint 400.000 forint vagyo­ni hát­rányt okoz­tak az álla­mi költ­ség­ve­tés­nek, melyet az eljá­rás alatt utó­lag megtérítettek.

Az ügyész­ség a vissza­eső­nek minő­sü­lő fér­fi­val szem­ben pénz­bün­te­tés kisza­bá­sá­ra, míg bün­tet­len elő­éle­tű fele­sé­gé­vel szem­ben pró­bá­ra bocsá­tás alkal­ma­zá­sá­ra tett indít­ványt. Az ügyész­ség nyo­ma­té­kos eny­hí­tő körül­mény­ként érté­kel­te, hogy a jöve­dé­ki adó­nem­ben oko­zott kárt meg­té­rí­tet­ték, amely lehe­tő­sé­get adott a bün­te­tés kor­lát­lan enyhítésére.