Főoldal » Hírek » Közlekedési baleset után verekedtek - videóval - a Komárom-Esztergom Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

Garáz­da­ság vét­sé­ge miatt az Esz­ter­go­mi Járá­si Ügyész­ség gyor­sí­tott eljá­rás­ban állí­tot­ta bíró­ság elé azt a két fér­fit, akik köz­le­ke­dé­si vitá­ju­kat vere­ke­dés­sel zár­ták. 

Az elkö­ve­tők 2022. decem­ber 9-én, Esz­ter­gom­ban, egy köz­le­ke­dé­si bal­eset miatt vitáz­tak egy­más­sal, majd dula­kod­tak. Ennek során meg­ra­gad­ták egy­más ruhá­za­tát, majd az egyik átlök­te a mási­kat az árok túl­ol­da­lá­ra, majd ő is átlé­pett az árkon. A férfi hozzá lépett, meg­ütöt­te, aki emi­att a föld­re esett. Ezután ez a férfi fel­állt, ő lépett a másik­hoz közel, őt elgán­csol­ta, majd az így föld­re került ellen­fe­lét  ököl­lel több­ször meg­ütöt­te. Végül a föl­dön lévő fér­fit egy­szer fejbe rúgta.

A fejbe rúgott fér­fi­nak 8 napon belül gyó­gyu­ló sérü­lé­sei kelet­kez­tek, emi­att nem kérte a sérü­lést okozó férfi megbüntetését.

Az ügyész­ség indít­vá­nya alap­ján az Esz­ter­go­mi Járás­bí­ró­ság mind­két fér­fit egy­aránt 240.000 forint pénz­bün­te­tés­re ítél­te.  Az első­fo­kú íté­le­tet az ügyész tudo­má­sul vette. Az egyik férfi vonat­ko­zá­sá­ban az íté­let jog­erős­sé vált, mert azt az elkö­ve­tő  és védő­je is tudo­má­sul vette, a másik férfi és védő­je a jog­or­vos­la­ti nyi­lat­ko­zat meg­té­te­lé­re három mun­ka­na­pot tar­tott fenn. 

A vide­ón a cse­lek­mény látható.