Főoldal » Archív » Közlekedési konfliktusból dulakodás, majd halált okozó testi sértés lett – vádemelés

Egy rol­le­res majd­nem elütöt­te egy férfi élet­tár­sát, aki emi­att rászólt, a szó­vál­tás­ból dula­ko­dás lett, amely során a férfi meg­ütöt­te a sér­tet­tet, aki elesett, és később bele­halt sérüléseibe.

A vád­irat sze­rint a vád­lott, egy 42 éves férfi 2017. ápri­lis 15-én, kora dél­után a VII. kerü­let, Alsó­er­dő soron kere­ket cse­rélt a gép­ko­csi­ján, miköz­ben a hely­szín­re érke­zett az élet­tár­sa. Ami­kor az élet­társ a gép­ko­csi hátsó ajta­já­hoz ért, közte és a jármű közöt­ti szűk helyen – hátul­ról érkez­ve – rol­le­ren elha­ladt egy másik férfi. A rol­le­res a szűk hely miatt majd­nem neki­üt­kö­zött a vád­lott élet­tár­sá­nak, aki ijed­té­ben fel­ki­ál­tott. A kiál­tás­ra fel­fi­gyelt a vád­lott és a rol­ler­rel tovább köz­le­ke­dő fér­fi­ra szólt, hogy figyel­jen jobban.

A sér­tett ekkor leszállt a rol­ler­ről, azt a föld­re tette, és elin­dult a vád­lott irá­nyá­ba. A vád­lott és a sér­tett között lök­dö­ső­dés, dula­ko­dás ala­kult ki, amely során a vád­lott nagy erő­vel meg­ütöt­te a sér­tett fejét. Az ütés követ­kez­té­ben a sér­tett elesett, fejét az asz­falt­ba ütöt­te, és esz­mé­le­tét vesz­tet­te. A vád­lott élet­tár­sa a men­tő­ket, egy járó­ke­lő a rend­őr­sé­get érte­sí­tet­te. Eköz­ben a vád­lott is a hely­szí­nen maradt, egy pólót tett a sér­tett feje alá.

A sér­tett kopo­nya­sé­rü­lést szen­ve­dett, és a szak­sze­rű orvo­si ellá­tás elle­né­re a sérü­lés követ­kez­té­ben 9 nap­pal később éle­tét vesztette.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség a vád­lot­tal szem­ben halált okozó testi sér­tés bűn­tet­te miatt nyúj­tott be vád­ira­tot a Fővá­ro­si Törvényszékre.

A halált okozó testi sér­tés bűn­tet­tét a tör­vény 8 évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés­sel ren­de­li büntetni.