Főoldal » Archív » Közlekedési konfliktusból életveszélyes sérülés - VIDEÓVAL

A vád sze­rint a 48 éves férfi egy köz­le­ke­dé­si bal­eset, és az ebből adódó konf­lik­tus miat­ti vita során élet­ve­szé­lye­sen meg­szur­kált egy másik férfit.

A vád­lott 2016. decem­ber 27-én az esti órák­ban Buda­pest XX. kerü­le­té­ben, a Nagy­kő­rö­si úton, az M5 autó­pá­lya beve­ze­tő sza­ka­szán köz­le­ke­dett gép­ko­csi­val, ami­kor egy másik autó – amit a sér­tett férfi élet­tár­sa veze­tett – egy keresz­te­ző­dés­nél a vád­lott autó­já­nak vissza­pil­lan­tó tük­rét letörte.

A köz­le­ke­dé­si bal­ese­tet köve­tő­en a vád­lott a másik gép­jár­mű előtt lepar­kolt, oda­ment az autó­hoz, és annak veze­tő ülés mel­let­ti lehú­zott abla­kán keresz­tül közöl­te a sofőr­rel és a mel­let­te ülő sér­tet­tel, hogy mennyi a tükör ára, amit fizes­se­nek ki. A sér­tett kifo­gá­sol­ta, hogy milyen hang­nem­ben beszél a férfi vele és az élet­tár­sá­val. Ekkor a vád­lott a gép­jár­mű lehú­zott abla­kán keresz­tül benyúlt és meg­pró­bál­ta meg­ra­gad­ni a másik férfi ruháját.

A sér­tett ekkor kiszállt az autó­ból, közte és a vád­lott között han­gos szó­vál­tás és köl­csö­nös dula­ko­dás ala­kult ki, mely során a vád­lott elő­vett a zse­bé­ből egy PVC vágót, és azzal több­ször mell­ka­son szúr­ta a másik férfit.

A sér­tett a bán­tal­ma­zás követ­kez­té­ben élet­ve­szé­lyes mell­ka­si sérü­lé­se­ket szenvedett.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség a vád­lot­tal szem­ben élet­ve­szélyt okozó testi sér­tés bűn­tet­te miatt nyúj­tott be vád­ira­tot a bíró­ság­ra, amely bűn­cse­lek­mény tör­vény sze­rin­ti bün­te­té­si téte­le két évtől nyolc évig ter­je­dő szabadságvesztés.

A Buda­pes­ti Rendőr-főkapitányság üggyel kap­cso­lat­ban köz­zé­tett koráb­bi fel­vé­te­lei az aláb­bi lin­ken elérhetők:

http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/tobbszor-szurt