Főoldal » Hírek » Kozma Sándor emléke előtt tisztelegtek az ügyészek Pápán – fotóval

Az idén 150 éves ügyé­szi szer­ve­zet ünne­pén koszo­rú­zás­sal emlé­ke­zett a Veszp­rém Megyei Főügyész­ség Kozma Sán­dor­ra, a magyar kirá­lyi állam­ügyész­ség lét­re­ho­zó­já­ra, az ország első kirá­lyi főügyé­szé­re Pápán.

Az 1871. júni­us 10-én kihir­de­tett 1871. évi XXXIII. tör­vény­cikk ren­del­ke­zett a kirá­lyi ügyész­ség fel­ál­lí­tá­sá­ról, s hozta ezzel létre a modern magyar ügyé­szi szer­ve­ze­tet. Ennek első veze­tő­je az 1872. janu­ár 1-jétől hiva­tal­ba lépő Kozma Sán­dor volt, akit a király a pesti kirá­lyi tábla mellé kirá­lyi főügyész­nek neve­zett ki. Mint­hogy azon­ba a koro­na­ügyé­szi állás hosszú ideig betöl­tet­len maradt, annak fel­ada­ta­it is ellát­ta, így hatás­kö­re az egész ország­ra kiter­jedt. Kozma Sán­dor a jogász­tár­sa­da­lom kiemel­ke­dő­en jeles tag­ja­ként elér­te, hogy az újon­nan lét­re­ho­zott szer­ve­zet orszá­go­san elis­mert és elfo­ga­dott legyen, és ezzel meg­ala­poz­ta annak tekintélyét.

Kozma Sán­dort az ifjú­ko­ra kötöt­te Pápá­hoz. A közép­is­ko­la első évét Sop­ron­ban végez­te, majd innen Pécs­re került, ahol azon­ban nem iga­zán érez­te jól magát, új szel­le­mi­ség­re vágyott, s ezért rábír­ta apját, hogy a Pápai Refor­má­tus Kol­lé­gi­um­ba kerül­jön, ahol Pető­fi, Jókai és a kor több neves sze­mé­lyi­sé­gé­nek isko­la­tár­sa lett.

Ennek állít emlé­ket a már­vány­táb­la annak a bel­vá­ro­si lakó­ház­nak a falán, mely­nek kol­lé­gi­u­mi évei alatt Kozma Sán­dor, majd a közép­is­ko­lá­it rész­ben szin­tén Pápán végző fia, Kozma Andor költő is lakó­ja volt.

A jár­vány­hely­zet­re tekin­tet­tel a Veszp­rém Megyei Főügyész­ség és a megye járá­si ügyész­sé­ge­i­nek veze­tői szűk kör­ben, csen­des főhaj­tás­sal és az emlék­táb­la meg­ko­szo­rú­zá­sá­val tisz­te­leg­tek a magyar kirá­lyi állam­ügyész­ség meg­te­rem­tő­jé­nek emlé­ke előtt.