Főoldal » Hírek » Közös albérletüket gyújtotta fel a férfi - fotóval - a Pest Megyei Főügyészség sajtóközleménye

 A Mono­ri Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy férfi ellen, aki azért gyúj­tot­ta fel az élet­tá­rá­sá­val közö­sen bérelt házat, hogy a nő oda ne tud­jon visszatérni.

A vád­irat sze­rint az elkö­ve­tő élet­tá­rá­sá­val élt albér­let­ben a Pilis külső terü­le­tén lévő tanyán. 2021 év ele­jé­re az élet­tár­sak kap­cso­la­ta annyi­ra meg­rom­lott, hogy a nő feb­ru­ár 6-án dél­előtt elköl­tö­zött a tanyá­ról. Az elkö­ve­tő miu­tán ezt ész­lel­te, a dél­utá­ni órák­ban elha­tá­roz­ta, hogy fel­gyújt­ja a házat azért, hogy a nő oda ne is tud­jon visszaköltözni.

A férfi elő­ször kivit­te a ház­ból a PB gáz­pa­lac­kot és áram­ta­la­ní­tot­ta a házat, majd 15 óra körü­li idő­ben egy öngyúj­tó­val meg­gyúj­tot­ta az eme­le­ti háló­szo­bá­ban a mat­ra­cot. Ezután a föld­szin­ten éghe­tő ira­to­kat dobált szét és azo­kat is meg­gyúj­tot­ta. Ezt köve­tő­en a koráb­ban magá­hoz vett ingó­sá­ga­i­val a pili­si vas­út­ál­lo­más­ra távozott.

A tűz követ­kez­té­ben a föld­szint min­den helyi­sé­ge káro­so­dott, míg a ház tető­te­re és tető­szer­ke­ze­te a tűz követ­kez­té­ben meg­sem­mi­sült. Az épü­let­ben közel tíz­mil­lió forin­tos kár keletkezett.

Az elkö­ve­tő ellen a Mono­ri Járá­si Ügyész­ség jelen­tős kárt okozó ron­gá­lás bűn­tet­te miatt emelt vádat.

A fotók a hely­szí­ni szem­lén készültek.