Ugrás a tartalomra
Főoldal » Archív » Közös élet helyett 8 milliós csalás – vádemelés Kunszentmiklóson

A Kun­szent­mik­ló­si Járá­si Ügyész­ség jelen­tős kárt okozó csa­lás bűn­tet­te miatt vádat emelt egy 53 éves tökö­li nő ellen, aki 2011. és 2015 máju­sa között a közös élet ígé­re­té­vel és más ürü­gyek­re hivat­koz­va több mint 8 mil­lió Ft-ot csalt ki egy férfitől.

 A vád­lott 2010 nya­rán, Kun­szent­mik­ló­son ismer­ke­dett meg a gép­ko­csi­ve­ze­tő­ként dol­go­zó fér­fi­vel. Hóna­po­kon át elkí­sér­te a fér­fit a kül­föl­di kami­o­nos útja­i­ra, kap­cso­lat ala­kult ki köz­tük, a sér­tett sze­rel­mes lett a vád­lott­ba. A csa­lás­sal vádolt nő azt is meg­tud­ta, hogy a taka­ré­ko­san élő férfi több mint 10 mil­lió forin­tot spó­rolt össze. El is hatá­roz­ta, hogy meg­szer­zi a férfi pénzét.

2011 októ­be­ré­től a vád­lott egy másik férfi élet­tár­sa lett, de a sér­tet­tel elhi­tet­te, hogy Auszt­ri­á­ba köl­tö­zött és ezért nem kísé­ri el kami­o­nos útja­i­ra. Ezután hét­vé­gen­ként talál­koz­tak és tele­fo­non tar­tot­ták a kap­cso­la­tot. A vád­lott a sér­tett­nek végig közös éle­tet ígért, melyet a sze­rel­mes férfi el is hitt. 2011 és 2015 május vége között a nő a közös élet­re és más ürü­gyek­re hivat­koz­va több mint 8 mil­lió forin­tot csalt ki a férfitól.

A hazug­sá­gok palet­tá­ja igen szé­les volt: lakás­fel­újí­tás­ra, közös lakás vásár­lá­sá­ra, orvo­si keze­lé­sek­re, halá­los beteg­ség elle­ni műtét­re kért és kapott oly­kor mil­li­ós össze­ge­ket a fér­fi­től. A vád­lott azt is elhi­tet­te a sér­tet­tel, hogy közös gyer­me­kük szü­le­tett, akit ő Auszt­ri­á­ban nevel. A férfi azon­ban a gyer­me­ket egy­szer sem lát­hat­ta, a vád­lott csak fény­ké­pet muta­tott. A csaló a „kis­lány” neve­lé­se miat­ti kiadá­sok­ra, a nem léte­ző gyer­mek műtét­jé­re hivat­koz­va száz­ez­res össze­gek­kel „húzta le” a férfit.

A férfi mind­ezek mel­lett rend­sze­re­sen fel­töl­töt­te a vád­lott tele­fon­ját is pénz­zel. A pénz­át­adá­sok álta­lá­ban Kecs­ke­mé­ten, rit­káb­ban Tökö­lön tör­tén­tek. A sér­tett még a csa­lád­ja figyel­mez­te­té­se elle­né­re is hitt a vád­lott­nak. A sér­tett test­vé­re végül 2015. év május végén fel­je­len­tet­te a nőt. A sér­tett­nek oko­zott kár nem térült meg, a becsa­pott férfi kérte annak megtérítését.

A jelen­leg sza­bad­lá­bon véde­ke­ző vád­lot­tat a járá­si ügyész­ség jelen­tős kárt okozó, üzlet­sze­rű­en és foly­ta­tó­la­go­san elkö­ve­tett csa­lás bűn­tet­té­vel vádol­ja. Az ügyész vég­re­haj­tan­dó bör­tön és köz­ügyek­től eltil­tás kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta a vád­lot­tal szem­ben. A vád­lott bűnös­sé­ge kér­dé­sé­ben a Kun­szent­mik­ló­si Járás­bí­ró­ság fog dönteni.

Kecs­ke­mét, 2016. szep­tem­ber 22. napján

Dr. Náná­si László

főügyész

A Bács-Kiskun Megyei Főügyész­ség sajtóközleménye