Főoldal » Hírek » Közösségi oldalán jelentette be rablógyilkos szándékát - a Debreceni Fellebbviteli Főügyészség sajtóközleménye

A bíró­ság 18 év fegy­ház­bün­te­tés­re ítél­te azt a 20-dik élet­évét még be nem töl­tött fér­fit, aki egy kés­sel olyan erő­vel szúr­ta nya­kon ven­dég­lá­tó­ját, hogy áldo­za­ta nyom­ban meg­halt. A Deb­re­ce­ni Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség a fegy­ház­bün­te­tés súlyo­sí­tá­sát indítványozta. 

Az Egri Tör­vény­szék nye­re­ség­vágy­ból, véde­ke­zés­re kép­te­len sze­mély sérel­mé­re elkö­ve­tett ember­ölés bűn­tet­te miatt 18 év fegy­ház­ra és 10 év köz­ügyek­től eltil­tás­ra, továb­bá vagyon­el­kob­zás­ra ítél­te a vádlottat.

A koráb­ban kifosz­tás és lopás bűn­cse­lek­mé­nye miatt már pró­ba­idő­re fel­füg­gesz­tett bör­tön­re ítélt fia­tal­em­ber 2020. júni­u­sá­ban egy Heves megyei város­ban a vas­út­ál­lo­má­son ismer­ke­dett meg a sér­tet­tel. Utób­bi meg­hí­vá­sá­ra együtt ita­loz­tak, majd fel­men­tek a laká­sá­ra, ahol zenét hall­gat­tak és vacso­ráz­tak. Éjfél után az addig­ra erő­sen ittas álla­pot­ba került sér­tett lefe­küdt a kana­pé­ra. Fél­álom­ban olyan, szár­ma­zás­ra vonat­ko­zó, sértő meg­jegy­zé­se­ket tett, ame­lye­ket a vád­lott magá­ra vett. Nyom­ban elha­tá­roz­ta, hogy e kije­len­té­se­i­ért a sér­tet­tet meg­öli. Szán­dé­kát az inter­net egyik közös­sé­gi olda­lán isme­rő­sé­vel is közöl­te. A lehet­sé­ges ölési módo­kat mér­le­gel­te, az elkö­ve­tés esz­kö­zét kivá­lasz­tot­ta, könnyen érté­ke­sít­he­tő tár­gya­kat keres­ve átku­tat­ta a lakást, a sér­tett alvó álla­po­tát ellen­őriz­te, majd a kisze­melt 10 cm pen­ge­hosszú­sá­gú kés­sel a sér­tett nya­ká­ba szúrt. Ezután a halott nad­rág­ját és cipő­jét magá­ra vette, a koráb­ban már össze­ké­szí­tett zsák­má­nyá­val távo­zott a lakás­ból. Útköz­ben a sér­tett sze­mé­lyes ira­ta­it eldob­ta. Buda­pest­re uta­zott, ahol az eltu­laj­do­ní­tott tár­gya­kat értékesítette.

A megyei főügyész­ség a sza­bad­ság­vesz­tés felső hatá­rát elérő bün­te­tés kisza­bá­sa cél­já­ból, míg a vád­lott és védő­je eny­hí­té­sért fellebbezett.

A Deb­re­ce­ni Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség az ember­ölés „előre kiter­velt­kén­ti” elkö­ve­té­sé­nek meg­ál­la­pí­tá­sát is indít­vá­nyoz­ta. A vád­irat­tal egye­ző íté­le­ti tény­ál­lás alap­ján a vád­lott az ember­ölés elkö­ve­té­sé­nek mód­ját és cél­ját meg­fon­tol­va, mér­le­gel­ve, hideg­vér­rel oltot­ta ki alvó ven­dég­lá­tó­já­nak éle­tét. Ez a gát­lás­ta­lan eljá­rás előre kiter­velt­ség­re vall, ame­lyért a tör­vény súlyo­sabb bün­te­tést ír elő.

Mivel élet­fogy­tig tartó sza­bad­ság­vesz­tés csak azzal szem­ben szab­ha­tó ki, aki a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­se­kor a husza­dik élet­évét betöl­töt­te, ezért a fel­lebb­vi­te­li főügyész­ség a 20 év maxi­mum­ban meg­ál­la­pít­ha­tó fegy­ház­bün­te­tés kisza­bá­sát indítványozta.

A fel­leb­be­zé­se­ket a másod­fo­kú eljá­rás­ban a Deb­re­ce­ni Íté­lő­táb­la bírál­ja el.