Főoldal » Hírek » Közterületen rendezték a családi konfliktusukat – videóval - a Somogy Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Kapos­vár Járá­si Ügyész­ség cso­por­to­san és fel­fegy­ver­kez­ve elkö­ve­tett garáz­da­ság bűn­tet­te miatt emelt vádat azzal a 46 éves kapos­vá­ri fér­fi­val és 25 éves fele­sé­gé­vel, vala­mint a velük hara­gos viszony­ban lévő 61 éves asszonnyal szem­ben, akik Kapos­vá­ron vere­ked­tek össze.

A házas­pár régebb óta hara­gos viszony­ban van az idő­sebb asszony csa­lád­já­val, ezért a fia­ta­labb nő 2020 augusz­tu­sá­ban egy vide­ó­üze­net­ben vere­ke­dés­re hívta ki a másik csa­lád tagjait.

A kihí­vás­ra az idős asszony jelent meg az előre egyez­te­tett Kapos­vár, Don­ne­ri kör­for­ga­lom­nál, ahová rövid időn belül a férfi és a nő is meg­ér­ke­zett. Az autó­ból elő­ször csak a fia­ta­labb nő szállt ki, majd a for­gal­mas útke­resz­te­ző­dés­ben a járó­ke­lők és az autó­sok szeme lát­tá­ra egy­ből vere­ked­ni kez­dett az idős asszonnyal, aki a magá­val hozott fém­vá­zas eser­nyő­vel ütle­gel­te hara­go­sát. A dula­ko­dás­ba az autó lepar­ko­lá­sát köve­tő­en a férfi is bekap­cso­ló­dott, így már egye­sült erő­vel estek neki a másik vád­lott­nak, aki az őt ért üté­sek hatá­sá­ra még az úttest­re is kiesett.

A vád­lot­tak a dula­ko­dást végül rövid időn belül abba­hagy­ták, majd az autó­val érke­ző páros távo­zott a hely­szín­ről. A vere­ke­dés­ben csak az idős asszony szen­ve­dett sérü­lést, neki 8 napon belül gyó­gyu­ló, könnyű sérü­lé­sei keletkeztek. 

Az ügyész­ség a Kapos­vá­ri Járás­bí­ró­ság­hoz benyúj­tott vád­ira­tá­ban a bün­te­tett elő­éle­tű, vissza­eső­nek minő­sü­lő fér­fi­val szem­ben vég­re­haj­tan­dó, míg a két nővel szem­ben fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sá­ra tett indítványt.

A bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sét a tér­fi­gye­lő kame­ra rög­zí­tet­te:  https://www.facebook.com/watch/?v=1009872069791858