Főoldal » Archív » Közveszéllyel fenyegetés miatt bíróság elé állításra került sor Békéscsabán

A Békés­csa­bai Járá­si Ügyész­ség köz­ve­széllyel fenye­ge­tés bűn­tet­te miatt bíró­ság elé állí­tott egy 32 éves békés­csa­bai és egy 34 éves bat­to­nyai fér­fit, akik 2020 feb­ru­ár­já­ban a koro­na­ví­rus fer­tő­zés­sel kap­cso­lat­ban valót­lan tar­tal­mú írást tet­tek közzé az egyik közös­sé­gi portálon.

Az egy­más­sal isme­rő­si kap­cso­lat­ban lévő két férfi külön­bö­ző web­ol­da­la­kon rend­sze­re­sen meg­je­len­tet­tek nem ellen­őr­zött for­rás­ból szár­ma­zó írá­so­kat jöve­de­lem­szer­zés érde­ké­ben. A fia­ta­labb férfi 2020. feb­ru­ár 2-án Békés­csa­bá­ról egy web­ol­da­lon a köz­nyu­ga­lom meg­za­va­rá­sá­ra alkal­mas, köz­ve­széllyel járó ese­mény bekö­vet­ke­zé­sé­ről szóló, külön­bö­ző hírek­ből szár­ma­zó cikk­rész­le­tek és fény­kép­fel­vé­te­lek össze­szer­kesz­té­sé­vel lét­re­ho­zott, valót­lan tar­tal­mat tett közzé. Az írás sze­rint Magyar­or­szá­gon koro­na­ví­rus­sal fer­tő­zött, lázas bete­ge­ket talál­tak Feri­he­gyen, aki­ket izo­lá­ci­ós ruhá­ba öltö­zött egész­ség­ügyi dol­go­zók vit­tek el, és helyez­tek karanténba.

A férfi ugyan­ezen a napon a leg­na­gyobb közös­sé­gi por­tál egyik cso­port­já­ban a cik­ket meg­osz­tot­ta, míg idő­sebb társa, aki ennek az oldal­nak admi­niszt­rá­to­ra, a bejegy­zést a valót­lan tar­tal­ma elle­né­re nem töröl­te, így az a cso­port tag­jai szá­má­ra hoz­zá­fér­he­tő­vé vált.

A Békés­csa­bai Járá­si Ügyész­ség a két fér­fit 2020. május 21-én bíró­ság elé állí­tot­ta. A bíró­ság őket köz­ve­széllyel fenye­ge­tés bűn­tet­té­ben talál­ta bűnös­nek, ame­lyért a fia­ta­labb fér­fit 250 óra, míg tár­sát 150 óra köz­ér­de­kű munka bün­te­tés­re ítél­te. A dön­tést a ter­hel­tek és az ügyész­ség is tudo­má­sul vette.