Ugrás a tartalomra
Főoldal » Archív » Közvetítői eljárás az autókat rongáló idős nő ügyében - videóval

A Pécsi Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség az eljá­rás fel­füg­gesz­té­se mel­lett köz­ve­tí­tői eljá­rást ren­delt el annak az idős nőnek a bün­te­tő­ügyé­ben, aki 2018. tava­szán és nya­rán 15 gép­ko­csit ron­gált meg Pécs kertvárosában.

A gya­nú­sí­tott 2018 tava­szá­tól sérel­mez­te azt, hogy lakó­he­lyé­hez köze­li jár­da­sza­ka­szon az ott par­ko­ló autók­tól nehéz a gya­lo­gos­köz­le­ke­dés. Emi­att egy alka­lom­mal szó­vál­tás­ba is keve­re­dett egy ott meg­áll­ni szán­dé­ko­zó autóssal.

A ter­helt az útjá­ban lévő gép­ko­csi­kon úgy állt bosszút, hogy kulcs­cso­mó­já­val meg­kar­col­ta azok­nak az autók­nak a karosszé­ri­á­ját, ame­lyek mel­lett elment. Az emlí­tett módon az idős nő 15 autót ron­gált meg, és ezzel össze­sen több mint 1 mil­lió forint kárt okozott.

Mivel a gya­nú­sí­tott vál­lal­ta a kár meg­té­rí­té­sét, és ehhez a sér­tet­tek is hoz­zá­já­rul­tak, ezért az ügyész­ség köz­ve­tí­tői eljá­rás­ra utal­ta a bün­te­tő­ügyet. Amennyi­ben az ered­mé­nyes lesz és a nő tel­je­sí­ti a vál­lalt köte­le­zett­sé­get, úgy bün­tet­he­tő­sé­ge meg­szű­nik, és az ügyész­ség meg­szün­te­ti eljárást.

Az egyik ilyen alka­lom­mal készült és a rend­őr­ség által köz­zé­tett fel­vé­tel az aláb­bi­ak­ban tekint­he­tő meg: