Főoldal » Hírek » Rendezvények » KRIMINÁLEXPO 2018

Tisz­te­let­tel meg­hív­juk a XXII. Kriminálexpo-ra, amely  2018. novem­ber 12-14. között lesz a Ludovi­ka téri Nem­ze­ti Köz­szol­gá­la­ti Egye­te­men – a Leg­főbb Ügyész­ség, a Nem­ze­ti Köz­szol­gá­la­ti Egye­tem és az Ügyé­szek Orszá­gos Egye­sü­le­te társrendezésében.

A ren­dez­vény­so­ro­za­tot dr. Laj­tár Ist­ván leg­főbb ügyész helyet­tes úr nyit­ja meg 2018. novem­ber 12. nap­ján, 10 óra­kor a Nem­ze­ti Köz­szol­gá­la­ti Egye­tem főépületében.

A Kri­mi­ná­lex­po vál­to­za­tos téma­kö­re­i­vel, kerekasztal-beszélgetéseivel lehe­tő­sé­get biz­to­sít a ren­dé­sze­ti, bűn­ül­dö­zé­si és igaz­ság­szol­gál­ta­tá­si, vala­mint egyéb szak­mai szer­vek­nek arra, hogy egy­más állás­pont­ját meg­is­mer­jék, a fel­me­rü­lő kér­dé­se­ket meg­vi­tas­sák, továb­bá a nagy­kö­zön­ség szá­má­ra is bete­kin­tést enged­je­nek min­den­na­pi tevé­keny­sé­gük egy-egy területére.

Az idei prog­ram­so­ro­zat­ban – töb­bek között – szó lesz a 2018. júli­us 1. nap­já­val hatály­ba lépett új bün­te­tő­el­já­rá­si tör­vény­ről, az inter­net­hez kap­cso­ló­dó bűn­cse­lek­mé­nyek fel­de­rí­té­sé­ről, a kiber­bű­nö­zés meg­je­le­né­si for­má­i­ról és a kri­mi­no­ló­gi­ai kuta­tá­sok új kihí­vá­sa­i­ról. Ezen túl­me­nő­en az érdek­lő­dők isme­re­te­ket sze­rez­het­nek az elte­re­lés tapasz­ta­la­ta­i­ról, vagy épp a mes­ter­sé­ges intel­li­gen­cia és a bün­te­tő­jog viszonyrendszeréről.

A prog­ra­mok­ról – melyek közül a ple­ná­ris ülés a Nem­ze­ti Köz­szol­gá­la­ti Egye­tem főépü­le­té­ben, míg a többi kon­fe­ren­cia az NKE Okta­tá­si Köz­pont­já­ban (Üllői út 82.) lesz – bőveb­ben a www.kriminalexpo.hu hon­la­pon olvashatnak.

A ren­dez­vény láto­ga­tá­sa – a koráb­bi évek­hez hason­ló­an – ingyenes.

Várunk sze­re­tet­tel min­den érdeklődőt.