Főoldal » Hírek » Fővárosi Főügyészség » ,,Kristállyal” és ,,téglával” is kereskedő bűnszövetség és beszerzési forrásuk elleni vádemelés – FOTÓKKAL- a Fővárosi Főügyészség sajtóközleménye

Egy anya a saját lányát is bevon­ta a szer­ter­jesz­tő bűn­szö­vet­ség­be. A Buda­pes­ti VIII. Kerü­le­ti Ügyész­ség hat sze­méllyel szem­ben emelt vádat, és letöltendő bör­tön­bün­te­tést indítványoz.

A vád­irat lénye­ge sze­rint egy 40 éves férfi 2018 novem­be­re óta új – ,,tégla”, ,,kris­tály” és ,,varázs­do­hány” fan­tá­zia­ne­vű pszi­cho­ak­tív anyag­gal – keres­ke­dett a VIII. és a IX. kerü­let­ben, egy isko­la köze­lé­ben. Ettől a fér­fi­től vásá­rolt tovább érté­ke­sí­tés­re egy 41 éves nő is, aki ügyelt arra, hogy vásár­lói ne ismer­jék meg a beszer­zé­si for­rá­sát. A nő a ter­jesz­tés­be bevon­ta négy bizal­ma­sát, köz­tük a 21 éves lányát, akik­kel bűn­szö­vet­ség­ben áru­sí­tot­ták a szereket.

A Buda­pes­ti VIII. kerü­le­ti Rend­őr­ka­pi­tány­ság 2019 szep­tem­be­ré­ben és novem­be­ré­ben két ütem­ben fel­szá­mol­ta a ter­jesz­tést és gya­nú­sí­tott­ként hall­gat­ta az anyát és lányát, vala­mint négy férfit.

A Buda­pes­ti VIII. Kerü­le­ti Ügyész­ség hat sze­méllyel szem­ben emelt vádat. Új pszi­cho­ak­tív anyag­gal keres­ke­dés miatt nyúj­tott be vád­ira­tot a Pesti Köz­pon­ti Kerü­le­ti Bíró­ság­ra, két ter­helt ellen ezen felül kábí­tó­szer bir­tok­lás vét­sé­ge miatt is. Az ügyész­ség min­den vád­lot­tal szem­ben letöl­ten­dő bör­tön­bün­te­tést és köz­ügyek­től eltil­tást indítványoz.

A 40 éves férfi és a 41 éves nő és egy tár­suk letar­tóz­ta­tás­ban van, egy másik vád­lott jelen­leg más ügy­ben kisza­bott, jog­erős sza­bad­ság­vesz­tést tölt.

Az ügy­ben a rend­őr­ség készí­tett fotókat.