Főoldal » Archív » Kudarcélmény adta az ötletet az internetes csaláshoz

A Szi­get­szent­mik­ló­si Járá­si Ügyész­ség csa­lás vét­sé­ge miatt emelt vádat azzal a fér­fi­val szem­ben, aki inter­ne­tes olda­la­kon hamis állás­hir­de­té­sek­kel csak­nem 330 embert csa­pott be.

A bűn­ügy vád­lott­ja, egy szi­get­hal­mi férfi 2014-ben jelent­ke­zett állás­hir­de­tés­re, mely­ben ott­hon végez­he­tő mun­kát aján­lot­tak. A férfi befi­zet­te a regiszt­rá­ci­ós díjat, azon­ban nem kapott mun­kát, ezért becsap­va érez­te magát. A vád­lott­nak nem volt jöve­del­me, így a siker­te­le­nül vég­ző­dő állás­hir­de­tés ötle­tét átvet­te, majd két cég nevé­ben inter­ne­tes hir­de­tő­por­tá­lo­kon állás­hir­de­tést adott fel, melyek­ben ott­hon végez­he­tő mun­kát kínált.

A férfi az állás­hir­de­tés­re jelent­ke­zők­nek elő­ször álta­lá­nos tájé­koz­ta­tó­kat kül­dött, és azt kérte, hogy 1.000 forint regiszt­rá­ci­ós díjat utal­ja­nak át a bank­szám­lá­já­ra, majd ezután küldi a munkacsomagokat.

A férfi hir­de­té­sé­re 2014 júli­u­sa és 2015 máju­sa között 328 ember jelent­ke­zett az ország szá­mos pont­já­ról, akik mind­annyi­an befi­zet­ték a regiszt­rá­ci­ós díjat, de mun­kát senki sem kapott.

A vád­lott­nak a hir­de­té­sek­ben meg­je­lölt cégek­kel nem volt kap­cso­la­ta, illet­ve nem volt arra lehe­tő­sé­ge és esé­lye, hogy bár­ki­nek mun­kát biztosítson.

A Szi­get­szent­mik­ló­si Járá­si Ügyész­ség 328 rend­be­li csa­lás vét­sé­gé­vel vádol­ja a fér­fit, aki­nek a bűnös­sé­gé­ről a Szi­get­szent­mik­ló­si Járás­bí­ró­ság fog dönteni.