Főoldal » Archív » Külföldi munkavégzés ígéretével csalt ki pénzeket a budapesti asszony

A Kapos­vá­ri Járá­si Ügyész­ség 15 rend­be­li csa­lás miatt emelt vádat azzal a 42 éves buda­pes­ti nővel szem­ben, aki kül­föl­di mun­ka­vég­zés ígé­re­té­vel csalt ki külön­bö­ző össze­ge­ket az ország külön­bö­ző pont­ja­in élő sér­tet­tek­től.

A bün­te­tett elő­éle­tű vád­lott 2017. évben kezd­te el a csa­lás­so­ro­za­tot, mely­nek során a külön­bö­ző inter­ne­tes állás­por­tá­lo­kon köz­zé­tett hir­de­té­sek­re jelent­ke­ző sér­tet­te­ket téve­dés­be ejtet­te azzal, hogy kül­föl­di – jel­lem­ző­en oszt­rák – mun­kát tud nekik sze­rez­ni. A sér­tet­tek az ígé­ret­ben bízva a mun­ká­ba­ál­lás­sal kap­cso­la­tos ügy­in­té­zé­sért, ille­tő­leg szál­lás­elő­leg címén külön­bö­ző össze­ge­ket utal­tak át a vád­lott bank­szám­lá­já­ra, aki eze­ket kész­pénz­ben fel­vet­te és saját cél­ja­i­ra for­dí­tot­ta.

A vád­lott a bűn­cse­lek­mé­nyek elkö­ve­té­se során össze­sen 15 sér­tet­tet káro­sí­tott meg, akik­től 30.000 és 134.000 forint közöt­ti össze­ge­ket csalt ki, és ilyen módon össze­sen 1,5 mil­lió forint­ra tett szert.

Az ügyész­ség a vád­lot­tal szem­ben bör­tön foko­za­tú sza­bad­ság­vesz­tés és köz­ügyek­től eltil­tás kisza­bá­sá­ra tett indít­ványt azzal, hogy amennyi­ben a bűnös­sé­gét az elő­ké­szí­tő ülé­sen beis­me­ri, a bíró­ság a bör­tön­bün­te­tés tar­ta­mát 1 év 8 hónap­ban álla­pít­sa meg.