Főoldal » Hírek » Külföldi pénzmosóval szemben emelt vádat az ügyészség - a Csongrád-Csanád Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Sze­ge­di Járá­si Ügyész­ség vádat emelt azzal a nővel szem­ben, aki közel 47 mil­lió forint bűnös pénz tisz­tá­ra mosá­sá­ban vett részt.

A vád­irat sze­rint a szerb állam­pol­gár­sá­gú vád­lott 2019 janu­ár­já­ban bank­szám­lát nyi­tott egy sze­ge­di bank­fi­ók­ban azért, hogy arra mások által elkö­ve­tett bűn­cse­lek­mény­ből szár­ma­zó pén­ze­ket fogad­has­son. A szám­la­nyi­tást köve­tő­en, isme­ret­len sze­mé­lyek valót­lan befek­te­tés ígé­re­té­vel meg­té­vesz­tet­tek egy sváj­ci fér­fit, aki 2019. már­ci­us 19-én közel 150.000 eurót utalt el a vád­lott által nyi­tott szám­lá­ra. Az átszá­mít­va mint­egy 47 mil­lió forin­tot a vád­lott rövid­del ezt köve­tő­en két rész­let­ben, egy ame­ri­kai cég Cseh­or­szág­ban veze­tett bank­szám­lá­já­ra utal­ta tovább.

A ügyész­ség a nővel szem­ben pénz­mo­sás bűn­tet­te miatt emelt vádat. Vád­ira­tá­ban fele­lős­sé­gé­nek bün­te­tő­vég­zés­sel tör­té­nő elbí­rá­lá­sá­ra, vala­mint vele szem­ben fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sá­ra tett indítványt.

A vád­lott bűnös­sé­gé­nek kér­dé­sé­ben a Sze­ge­di Járás­bí­ró­ság fog dönteni.