Főoldal » Hírek » Külföldi szerződést ígérve csapta be a fiatal focista szüleit - a Csongrád-Csanád Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Sze­ge­di Járá­si Ügyész­ség vádat emelt azzal a fér­fi­val szem­ben, aki egy bécsi egye­sü­let­hez ígért szer­ző­dést a 15 éves sze­ge­di fiú szü­le­i­nek. Még a fel­ké­szí­té­sét is vál­lal­ta, csak­hogy az oszt­rák klub­nál nem is hal­lot­tak róla.

A vád­irat sze­rint az egyik fővá­ros köze­li kis­vá­ros­ban élő férfi egy hely­ben ismert focis­ta révén került kap­cso­lat­ba a Sze­ge­den spor­to­ló fiú­val és szü­le­i­vel 2018-ban. A csa­lád a fiú lab­da­rú­gó pálya­fu­tá­sát kül­föl­dön kép­zel­te el. A vád­lott fel­mér­te a fiú képes­sé­ge­it, majd fel­vá­zol­ta a szü­lők­nek, hogy 32 ezer euró kell a bécsi szer­ző­dés­hez, továb­bá az egyik szü­lő­nek ki kell köl­töz­nie. Ennek eléré­sé­hez közel 4 hóna­pos fizi­kai és men­tá­lis fel­ké­szí­tést is szük­sé­ges­nek tar­tott. A férfi ígé­re­te sze­rint 2018. nya­rán a klub­bal tanul­má­nyi szer­ző­dést köt­nek, mely­nek kere­té­ben az oszt­rák egye­sü­let havi 2500 eurót fizet, plusz 500 euró lak­ha­tá­si támo­ga­tást nyújt. Ehhez kez­dés­ként 25.000 euró – akko­ri árfo­lya­mon 7,8 mil­lió forint – egy­sze­ri befi­ze­té­se szük­sé­ges, amit a szü­lők átad­tak a fér­fi­nak.

A vád­lott a fel­ké­szí­tést meg­tar­tot­ta azt állít­va, hogy az abban segéd­ke­ző koráb­bi első osz­tá­lyú focis­tá­nak is kell 220 ezer forint, aki való­já­ban ingyen segí­tett. Mind­eze­ken túl­me­nő­en a szü­lők­től 2018. tava­szán 2,2 mil­lió forin­tot is köl­csön­kért magán­cél­ra, azzal a valót­lan indok­kal, hogy azt a magyar lab­da­rú­gást fel­len­dí­tő pro­jekt meg­va­ló­sí­tá­sá­ra fogja for­dí­ta­ni.

A való­ság­ban a vád­lot­tat a bécsi foci klub­nál nem ismer­ték, a pénzt be sem fizet­het­te, mivel az egye­sü­let sza­bá­lyai sze­rint a szer­ző­dés­nek ilyen fel­té­te­lei nin­cse­nek.

A vád­lott a sér­tet­tek­nek 10,2 mil­lió forint kárt oko­zott, amely nem térült meg.

A járá­si ügyész­ség a vád­lot­tat üzlet­sze­rű­en elkö­ve­tett jelen­tős kárt okozó csa­lás bűn­tet­té­vel vádol­ja.

A férfi bűnös­sé­gé­ről a Sze­ge­di Járás­bí­ró­ság fog dön­te­ni.