Főoldal » Archív » Külföldről behozott mezőgazdasági termények ÁFA-jával csaltak

A Somogy Megyei Főügyész­ség külö­nö­sen nagy vagyo­ni hát­rányt okozó költ­ség­ve­té­si csa­lás bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt emelt vádat két – 38, illet­ve 40 éves -fér­fi­val és hat tár­suk­kal szem­ben, akik azzal, hogy a mező­gaz­da­sá­gi ter­mény­ér­té­ke­sí­té­se­ik után nem fizet­ték meg a köz­ter­he­ket, több száz mil­lió forint kárt okoz­tak az álla­mi költségvetésnek.

A fia­ta­labb – koráb­ban költ­ség­ve­té­si csa­lás miatt már elítélt – férfi 2018 júli­u­sá­tól egy olyan cég­há­ló­za­tot hozott létre, melyen keresz­tül szlo­vén és szlo­vák cégek­től álta­lá­nos for­gal­mi adó men­te­sen impor­tált szó­ja­da­rát és rep­ce­po­gá­csát Magyar­or­szág­ra úgy, hogy a vásár­lá­si lán­co­lat­ba olyan stró­man­ként köz­re­mű­kö­dő vád­lot­tak által név­le­ge­sen irá­nyí­tott cége­ket ikta­tott közbe, melyek a bel­föl­dön tovább érté­ke­sí­tett import­áru után nem fizet­ték meg az ÁFA-t. A költ­ség­ve­té­si csa­lás elkö­ve­té­sé­ben aktí­van köz­re­mű­kö­dött egy 45 éves érdi férfi is, aki a fia­ta­labb vád­lot­tal együtt­mű­köd­ve fel­vet­te a kap­cso­la­tot a kül­föl­di cégek­kel, meg­ren­del­te az árut, majd szer­vez­te annak fuva­ro­zá­sát és értékesítését.

A vád­lott ebből a tevé­keny­sé­gé­ből több mint 1 mil­li­árd forint árbe­vé­telt rea­li­zált, mely­nek 250 mil­lió forint össze­gű adó­von­za­tát nem fizet­te meg az álla­mi költségvetésnek.

Az idő­sebb vád­lott, aki a bűn­cse­lek­mé­nyek elkö­ve­té­sé­nek ide­jén sza­ba­dult Hor­vát­or­szág­ban egy adó- és vám­csa­lás miatt kisza­bott sza­bad­ság­vesz­tés­ből, előbb taná­csok­kal segí­tet­te fia­ta­labb tár­sát, majd 2018 októ­be­ré­től maga is kiépí­tett egy szám­lá­zá­si lán­co­la­tot, ami­vel két gaz­da­sá­gi év alatt több mint 110 mil­lió forint kárt oko­zott álta­lá­nos for­gal­mi adó nemben.

A fér­fit a cég­há­ló fel­de­rí­té­se után őri­zet­be vet­ték, majd az ügyész­ség indít­vá­nyá­ra a bíró­ság elren­del­te a letartóztatását.

Az ügyész­ség a költ­ség­ve­té­si csa­lás­ban aktí­van részt vevő három vád­lot­tal szem­ben bör­tön foko­za­tú sza­bad­ság­vesz­tés, köz­ügyek­től eltil­tás és pénz­bün­te­tés kisza­bá­sá­ra tett indít­ványt azzal, hogy a bíró­ság a sza­bad­ság­vesz­tés tar­ta­mát 8-8 évben, ille­tő­leg a fia­ta­labb vád­lott­nak segéd­ke­ző férfi ese­té­ben 4 évben álla­pít­sa meg, ha a bűn­cse­lek­mé­nyek elkö­ve­té­sét elő­ké­szí­tő ülé­sen beismerik.

Az ügyész­ség a három vád­lot­tal szem­ben össze­sen 359 mil­lió forint összeg­re vagyon­el­kob­zás elren­de­lé­sét is indítványozta.