Főoldal » Hírek » Külföldről járt Magyarországra szeszes italokat lopni – videóval - a Somogy Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Fonyó­di Járá­si Ügyész­ség nagyobb érték­re, üzlet­sze­rű­en, dolog elle­ni erő­szak­kal és foly­ta­tó­la­go­san elkö­ve­tett lopás bűn­tet­te miatt gyor­sí­tott eljá­rás­ban állí­tot­ta bíró­ság elé azt a letar­tóz­ta­tás­ban lévő hor­vát állam­pol­gárt, aki több üzle­tet is meg­ká­ro­sí­tott Zala és Somogy vár­me­gyék­ben.

A vád lénye­ge sze­rint a húszas éve­i­ben járó férfi 2023 janu­ár­já­ban kife­je­zet­ten abból a cél­ból érke­zett Magyar­or­szág­ra, hogy élel­mi­szer bol­tok­ból drá­gább alko­ho­los ita­lo­kat lop­jon.

A vád­lott két nap alatt hét üzlet­ben for­dult meg, melyek­ből öt alka­lom­mal járt siker­rel. A férfi mód­sze­re az volt, hogy egy kisebb, műanyag kosa­rat pakolt tele job­bá­ra minő­sé­gi sze­szes ita­lok­kal, majd azt a bejá­ra­ti ajtó köze­lé­ben hagy­ta. A ter­helt ezt köve­tő­en a kijá­rat­nál kiment a bolt­ból, de kis idő múlva vissza­tért és kihúz­ta a kosa­rat a bejá­ra­ton keresz­tül.

A fonyó­di üzlet dol­go­zói azon­ban a fér­fit tet­ten érték és vissza­tar­tot­ták a rend­őr­ség kiér­ke­zé­sé­ig.

A vád­lott összes­sé­gé­ben 680.000 forint érté­kű ter­mé­ke­ket tulaj­do­ní­tott el.

Az ügyész­sé­gi indít­vá­nyok­kal egye­ző­en a Fonyó­di Járás­bí­ró­ság a vád­lot­tal szem­ben három év hat hónap bör­tön­bün­te­tést, négy év köz­úti jár­mű­ve­ze­tés­től eltil­tást sza­bott ki, vala­mint négy évre kiuta­sí­tot­ta Magyar­or­szág terü­le­té­ről. A dön­tés fel­leb­be­zé­sek foly­tán nem jog­erős.

A vide­ó­fel­vé­telt az egyik sér­tet­ti üzlet biz­ton­sá­gi kame­rá­ja rög­zí­tet­te a bűn­cse­lek­mény­ről.