Főoldal » Archív » Különélő házastársát szúrta nyakon - vádemelés

A Pest Megyei Főügyész­ség vádat emelt egy férfi ellen, aki a láto­ga­tó­ba érke­ző, külön­élő házas­tár­sát leszúrta.

A vád sze­rint a házas­pár 2018. októ­be­ré­ben már egy hónap­ja nem élt együtt, de a nő rend­sze­re­sen haza­járt meg­lá­to­gat­ni gyer­me­ke­it, akik apjuk­kal közös ingat­la­non, de elkü­lö­nül­ten laktak.

Ami­kor a nő az ingat­lan­ból az esti órák­ban haza akart menni, az ittas férje ezt meg akar­ta aka­dá­lyoz­ni. A sér­tett az udva­ron vágott át a kapu feléami­kor a férje utá­na­ment, és hátul­ról egy kés­sel nya­kon szúrta. 

A sér­tett segély­ki­ál­tás­ra a közös fiuk sie­tett a segít­sé­gé­re, és meg­fé­kez­te apját, illet­ve meg­kezd­te édes­any­ja ellátását.

A nő által elszen­ve­dett sérü­lés ugyan 8 napon belüli, de csak a sze­ren­csén múlott, hogy nem állt be nála élet­ve­szé­lyes, vagy halált okozó állapot. 

Az ügy­ben a fér­fi­val szem­ben ember­ölés bűn­tet­té­nek kísér­le­te miatt nyúj­tott be vád­ira­tot a Pest Megyei Főügyész­ség.