Főoldal » Hírek » Pest Vármegyei Főügyészség » Különös kegyetlenséggel elkövetett emberölés bűntette miatt emelt vádat a Pest Megyei Főügyészség

A Pest Megyei Főügyész­ség vádat emelt két fér­fi­val és egy nővel szem­ben, mert közös isme­rő­sü­ket az egyik férfi halál­ra verte, míg a másik két sze­mély a nyo­mok eltün­te­té­se érde­ké­ben a holt­test fel­gyúj­tá­sá­ban segédkezett. 

A vád­irat­ban fog­lal­tak sze­rint az elkö­ve­tők közül a fér­fi­ak test­vé­rek, a nő pedig egyi­kük élet­tár­sa volt. A sér­tett a test­vér­pár egyi­ké­nél lakott albér­let­ben Dánszentmiklóson.

Az egyik elkö­ve­tő és a nála lakó sér­tett 2019. júni­us 15-én össze­szó­lal­ko­zott, amely­nek során a sér­tett egy kés­sel muto­ga­tott felé. Ezt az elkö­ve­tő elpa­na­szol­ta még aznap este test­vé­ré­nek egy csa­lá­di ese­mé­nyen. Miu­tán test­vé­re pana­szát meg­hal­lot­ta az egyéb­ként már ittas álla­pot­ban került másik férfi elkö­ve­tő elin­dult, hogy a sér­tet­ten szá­mon kérje a fenye­ge­tést. Vele tar­tott test­vé­re is.

A dán­szent­mik­ló­si ingat­lan­ba lépve a fel­in­dult elkö­ve­tő kirán­gat­ta az alvó sér­tet­tet az ágy­ból, több­ször meg­ütöt­te a tes­tén és a fején. Ezután a fel­ri­adt, de a bán­tal­ma­zás miatt véde­kez­ni kép­te­len sér­tet­tet kihúz­ta az udvar­ra, ott hosszú ideig tovább verte. Ezután a sér­tett keze­it, lába­it és fejét bála­ma­dzag­gal fel­kö­töt­te az udva­ron lévő egyik fa ágára és tovább ütötte.

Test­vé­re eköz­ben – ész­lel­ve a cse­lek­ményt – a ház­ban ita­lo­zott, majd a bán­tal­ma­zás után együtt vissza­men­tek a csa­lá­di ren­dez­vény­re, magá­ra hagy­va az akkor még léleg­ző, kikö­tött sértettet.

Más­nap dél­előtt a test­vér­pár ész­lel­te, hogy a sér­tett már nem él. Ekkor levág­ták a tes­tét a fáról, majd egyi­kük élet­tár­sa segít­sé­gé­vel meg­pró­bál­ták a test elége­té­sé­vel eltün­tet­ni a bűn­cse­lek­mény nyomait.

Az ügy­ben a Pest Megyei Főügyész­ség a bán­tal­ma­zó ellen külö­nös kegyet­len­ség­gel elkö­ve­tett ember­ölés bűn­tet­te, a másik férfi ellen halált okozó segít­ség­nyúj­tás elmu­lasz­tá­sá­nak bűn­tet­te és ember­ölés­sel kap­cso­la­tos bűn­pár­to­lás bűn­tet­te, az élet­társ ellen pedig szin­tén ember­ölés­sel kap­cso­la­tos bűn­pár­to­lás bűn­tet­te miatt emelt vádat.