Főoldal » Hírek » Különös kegyetlenséggel támadt feleségére a férfi - a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

Vádat emelt a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vár­me­gyei Főügyész­ség egy férfi ellen, aki 2022. szep­tem­ber 30-án a haj­na­li órák­ban a laká­su­kon hús­klop­fo­ló­val és kés­sel támadt a fele­sé­gé­re. 

A vár­me­gyei főügyész­ség vád­ira­tá­nak lénye­ge sze­rint a vád­lott és a sér­tett 2020 augusz­tu­sá­ban házas­sá­got kötöt­tek, majd a követ­ke­ző év janu­ár­já­ban meg­szü­le­tett közös gyer­me­kük is. Kap­cso­la­tuk azon­ban meg­rom­lott, rend­sze­re­sen vesze­ked­tek, 2022 máju­sá­ban a nő el is köl­tö­zött a közös lakás­ból. A vád­lott ezt a hely­ze­tet nem tudta elfo­gad­ni, több­ször hívta tele­fo­non a nőt, ellen­őriz­te, hogy merre jár.

2022. szep­tem­ber 30-án haj­na­li 4 óra 30 perc­kor a vád­lott tele­fo­non fel­hív­ta a sér­tet­tet, és a nyír­te­le­ki laká­suk­ra invi­tál­ta. A sér­tett reg­gel 6 óra körül gép­ko­csi­val meg­ér­ke­zett a lakás­hoz, ahová a vád­lott been­ged­te, majd az ajtót kulcs­ra zárta. Ezt köve­tő­en kér­dő­re vonta a fele­sé­gét, hogy az hol töl­töt­te az előző estét, majd a kony­há­ban az asz­tal­nál ülő nőt egy előre oda­ké­szí­tett hús­klop­fo­ló­val fejbe vágta, ami­től a nő a föld­re esett. A hús­klop­fo­ló­val még több­ször meg­ütöt­te a nőt, annak nyele el is tört. Ezt köve­tő­en egy nagyobb mére­tű kést vett magá­hoz a vád­lott és azzal a hátán több­ször meg­szúr­ta a nőt, majd egy újabb kés­sel a nya­kát szur­kál­ta össze. A sér­tett kia­bá­lá­sá­ra fel­éb­redt a másik a szo­bá­ban alvó 1,5 éves kis­lá­nyuk, sírni kez­dett, mire a vád­lott a nőt behúz­ta a szo­bá­ba, ahová beké­szí­tett egy fej­szét és egy köte­let is. A nő úgy mene­kült meg a kilá­tás­ta­lan hely­ze­té­ből, hogy halott­nak tet­tet­te magát, mire a vád­lott abba­hagy­ta a bántalmazását.

Ezután a vád­lott bement a für­dő­szo­bá­ba, ahol meg­pró­bál­ta az ereit fel­vág­ni, eköz­ben a nő kime­ne­kült a lakás­ból, és a szom­széd­tól kért segít­sé­get. A sér­tett sérü­lé­sei élet­ve­szé­lye­sek vol­tak, 4-5 hét alatt gyó­gyul­tak meg, azon­ban amennyi­ben nem kap idő­ben orvo­si ellá­tást, illet­ve a szú­rá­sok nyaki nagye­ret érin­tet­tek volna, akkor a hely­szí­nen bekö­vet­ke­zett volna a halála.

Az ügyész­ség külö­nös kegyet­len­ség­gel elkö­ve­tett ember­ölés bűn­tet­té­nek kísér­le­té­vel vádol­ja a letar­tóz­ta­tás­ban lévő fér­fit, és azt indít­vá­nyoz­ta, hogy a bíró­ság ítél­je 17 év fegy­ház­bün­te­tés­re abban az eset­ben, ha az elő­ké­szí­tő ülé­sen beis­me­rő val­lo­mást tesz és lemond a tár­gya­lás­hoz való jogáról.

Az eljá­rás a Nyír­egy­há­zi Tör­vény­szé­ken folytatódik.