Főoldal » Archív » Kutyák támadása miatt sérült meg súlyosan a kishúgát védő fiú - vádemelés az állatok gazdája ellen

Gon­dat­lan­ság­ból elkö­ve­tett súlyos testi sér­tés vét­sé­ge miatt emelt vádat a Nagy­atá­di Járá­si Ügyész­ség egy negy­ven­négy éves fér­fi­val szem­ben, aki­nek az ingat­la­ná­ból kiszö­kött kutyái meg­mar­tak egy isko­lá­ba igyek­vő tizen­há­rom éves gye­re­ket.

A Nagy­atád köze­li köz­ség­ben élő vád­lott házá­nak udva­rán sza­ba­don tar­tot­ta kilenc pit­bull ter­ri­er faj­tá­jú kutyá­ját. A férfi tudta azt, hogy az ebek veszé­lye­sek és azt is, hogy a kutyák a kerí­tést átugor­va több­ször kiszök­tek, majd fenye­ge­tő fel­lé­pé­sük­kel a falu utcá­in köz­le­ke­dő­ket meg­ijesz­tet­ték. A vád­lott ennek elle­né­re az udvar biz­ton­sá­gos­sá téte­le iránt nem intéz­ke­dett.

A vád sze­rint 2019 janu­ár­já­ban, a reg­ge­li órák­ban, a fele­lőt­len állat­tar­tó három oltat­lan kutyá­ja ismét a falu­ban kóbo­rolt, ami­kor a köz­ség park­já­nál fel­fi­gyel­tek a sér­tett­re és kis­test­vé­ré­re. A fal­ká­ban lévő ebek a gye­re­kek felé ira­mod­tak, amit a fiú látott, ezért húgát hát­ra­küld­te és bicik­li­jé­vel a táma­dó kutyák elé állt.

A meg­va­dult ebek a gye­re­ket test szer­te mar­can­gol­ni kezd­ték, fején, arcán és vég­tag­ja­in súlyos, tény­le­ge­sen húsz hét alatt gyó­gyu­ló sérü­lé­se­ket okoz­tak.

A férfi idő­köz­ben fel­fe­dez­te kutyái szö­ké­sét, majd ész­lel­te a táma­dást is, amit végül csak köz­be­avat­ko­zá­sa miatt hagy­tak abba az álla­tok.

A táma­dás­ban részt vevő veszé­lyes ebe­ket elkob­zá­su­kat köve­tő­en köz­igaz­ga­tá­si eljá­rás kere­té­ben elal­tat­ták.

Az ügyész­ség a vád­lot­tal szem­ben fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­tést indít­vá­nyo­zott.