Főoldal » Hírek » Kutyát lopott, majd kifosztotta az alvó sértettet – a Csongrád-Csanád Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Makói Járá­si Ügyész­ség indít­vá­nyoz­ta annak a hely­be­li fér­fi­nak a letar­tóz­ta­tá­sát, aki egy hónap alatt soro­zat­jel­leg­gel követ­te el a bűncselekményeket. 

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint a férfi 2021. szep­tem­ber 28. nap­ján egy makói hotel­ből lopott el CD lemezt. Ezt köve­tő­en egy lép­cső­ház­ban virá­go­kat tört össze és ron­gált meg, majd az egyik makói ház udva­rá­ról 50.000 forint érté­kű harci kutyát lopott el.

A férfi 2021. októ­ber 21. nap­ján az egyik makói presszó­ban ita­lo­zott a sér­tet­tel, majd közö­sen távoz­tak. A sér­tett ittas­sá­gá­ból adó­dó­an elesett, az elkö­ve­tő fel­se­gí­tet­te, majd neki­tá­masz­tot­ta egy ház kapu­já­nak. A férfi a sér­tett ittas, öntu­dat­lan álla­po­tát kihasz­nál­va a mel­lény­zse­bé­be nyúl­va elvet­te a pénz­tár­cá­ját a benne levő sze­mé­lyes ira­tok­kal, bank­kár­tyá­val, vala­mint közel 200.000 forint­tal együtt.

Mind­eze­ken túl­me­nő­en a férfi októ­ber 31-ig bezá­ró­lag ello­pott még két bicik­lit, s lopott egy ital­bolt­ból is.

A 6 rend­be­li - az oko­zott kár nagy­sá­ga sze­rint minő­sü­lő -, üzlet­sze­rű­en elkö­ve­tett lopás bűn­cse­lek­mé­nye, garáz­da­ság vét­sé­ge, vala­mint kifosz­tás bűn­tet­te miatt indult eljá­rás­ban az ügyész­ség a szö­kés, elrej­tő­zés, vala­mint a bűn­is­mét­lés veszé­lyé­re figye­lem­mel tett indít­ványt a férfi letar­tóz­ta­tá­sá­nak egy hónap­ra tör­té­nő elrendelésére.

Az ügyé­szi indít­vány tár­gyá­ban a Sze­ge­di Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bíró­ja a mai napon meg­tar­tott ülé­sén fog dönteni.