Főoldal » Archív » Ladislav Hamran úr, az Eurojust elnöke

Ladis­lav Ham­ran úr 2017 novem­be­re óta tölti be az Euro­just elnö­ki poszt­ját, vala­mint ő az Euro­just szlo­vák nem­ze­ti tagja.

Ham­ran úr szé­les körű, csak­nem 20 éves tapasz­ta­lat­tal ren­del­ke­ző ügyész. Szak­mai tapasz­ta­la­tát külö­nö­sen a gaz­da­sá­gi bűn­cse­lek­mé­nyek­kel kap­cso­la­tos, kor­rup­ci­ós és vagyon-visszaszerzési ügyek terén szerezte.

A Pozso­nyi Come­ni­us Egye­tem Jogi Karán foly­ta­tott jogi tanul­má­nya­i­nak befe­je­zé­sét köve­tő­en Ham­ran úr 2003-ban a Pozso­nyi Leg­főbb Ügyész­sé­gen kezd­te meg szak­mai kar­ri­er­jét. Főként gaz­da­sá­gi bűn­cse­lek­mé­nyek­kel kap­cso­la­tos, vala­mint kor­rup­ci­ós ügyek nyo­mo­zá­sá­ban, továb­bá ilyen ügyek­ben vég­zett vád­ha­tó­sá­gi tevé­keny­ség­ben vett részt 2007. szep­tem­be­ri, a Szlo­vák Köz­tár­sa­ság Euro­just nem­ze­ti tag­já­vá tör­té­nő kinevezéséig.

2013 decem­be­ré­ben Ham­ran urat az Euro­just alel­nö­ké­vé válasz­tot­ták, majd 2016 decem­be­ré­ben újra­vá­lasz­tot­ták. Ham­ran úr szán­dé­ka, hogy hiva­ta­li man­dá­tu­ma alatt elő­se­gít­se az Euro­just moder­ni­zá­lá­sát és az Euro­just kere­té­ben vég­zett szak­mai munka haté­kony­sá­gá­nak továb­bi növelését.

Ladis­lav Ham­ran nős, két gyer­mek édes­ap­ja. Szlo­vá­kul, ango­lul, magya­rul és oro­szul beszél.