Főoldal » Hírek » Lakásában rabolta ki a mozgáskorlátozott idős nőt egy férfi – vádemelés – a Pest Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

Az Érdi Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy férfi ellen, aki kira­bolt egy moz­gá­sá­ban kor­lá­to­zott idős nőt a saját laká­sá­ban.

A vád­irat sze­rint rab­lás miatt koráb­ban már több­ször bün­te­tett férfi 2023. feb­ru­ár 9-én a dél­utá­ni órák­ban azért hatolt be egy érdi tár­sas­ház­ba, hogy kihasz­nál­va a lakók távol­lé­tét laká­sok­ba betör­ve érté­ke­ket lop­jon el. Az elkö­ve­tő tevé­keny­sé­gé­re fel­fi­gyelt egy beteg­sé­ge miatt járá­sá­ban kor­lá­to­zott, het­ven év felet­ti idős nő és szá­mon kérte, hogy mit keres a ház­ban. A férfi ekkor arra hivat­ko­zott, hogy egy isme­rő­sé­hez jött, aki nin­csen ott­hon.

Ekkor az elkö­ve­tő ürügy­ként az idős sér­tet­től vizet kért inni. A sér­tett ekkor a laká­sá­ba vissza­ment, maga után bezár­ta a bejá­ra­ti ajtót, és a fér­fi­nek a lakás­ból hozott vizet egy folyo­só­ra nyíló abla­kon keresz­tül adta ki. Az elkö­ve­tő ekkor az abla­kot a sér­tett­re rányom­ta, majd azon bemá­szott, az idős nő kar­ját meg­ra­gad­ta és köve­tel­te tőle, hogy adja át min­den pén­zét. A sér­tett a férfi erő­sza­kos fel­lé­pé­se miatt meg­ijedt, és átad­ta neki 250.000 forint kész­pén­zét.

Az elkö­ve­tő ekkor továb­bi pénzt köve­telt, majd a lakás veze­té­kes tele­fon­já­nak zsi­nór­ját a fal­ból kitép­te, hogy a sér­tett ne tud­jon segít­sé­get hívni. Ezután - miköz­ben érté­kek után kuta­tott - végig von­szol­ta magá­val a lakás helyi­sé­ge­i­ben a nehe­zen mozgó sér­tet­tet. A kuta­tás során kész­pénzt, éksze­re­ket, a sér­tett bank­kár­tyá­ját, és gép­ko­csi­já­nak indí­tó­kul­csát is magá­hoz vette és még a sér­tett által viselt gyű­rű­ket is elvet­te.

A férfi ezt köve­tő­en a sér­tet­tet a für­dő­szo­bá­ba vitte, az ajtót rácsuk­ta, és meg­fe­nye­get­te, hogy ne merje hívni a rend­őr­sé­get. Ezután az elkö­ve­tő elme­ne­kült.

A sér­tett félel­mé­ben a für­dő­szo­bá­ban maradt, mind­ad­dig, amíg a férfi a lakás kul­csa­it magá­hoz véve a lakás bejá­ra­ti ajta­ját bezár­va maga után a hely­szín­ről távo­zott. Csak azután mert az erkély­ről kia­bál­va segít­sé­get kérni.

Az elkö­ve­tőt az érdi rend­őrök még aznap elfog­ták.

Az ügy­ben az Érdi Járá­si Ügyész­ség a férfi ellen bűn­cse­lek­mény fel­is­me­ré­sé­re, elhá­rí­tá­sá­ra idős korá­nál fogva kor­lá­to­zot­tan képes sze­mély sérel­mé­re elkö­ve­tett rab­lás bűn­tet­te miatt emelt vádat.