Főoldal » Hírek » Lakat alatt a többszörös lótolvaj - a Nógrád Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Balas­sa­gyar­ma­ti Járá­si Ügyész­ség lopás bűn­tet­te miatt indít­vá­nyoz­ta egy 21 éves észak-nógrádi férfi letar­tóz­ta­tá­sát, aki a meg­ala­po­zott gyanú sze­rint 2023 máju­sá­ban több­ször is ello­pott egy lovat, mert az meg­szö­kött tőle.

A nyo­mo­zás ada­tai sze­rint a gya­nú­sí­tott és társa kisze­melt egy falu­juk mel­let­ti tanyán tar­tott vem­hes, közel 2.000.000 forint érté­kű lovat. 2023. május 1-jén a kerí­tést leta­pos­va bemász­tak a telek­re, a lovat a ménes­től levá­lasz­tot­ták, egy ott talált kötél­ből kötő­fé­ket rög­tö­nöz­tek, ami­vel elve­zet­ték az álla­tot, útköz­ben azon­ban a magyar fél­vér kisza­ba­dult és hazaügetett.

Néhány óra múlva a két gya­nú­sí­tott vissza­tért és ismét elkö­töt­ték a lovat a karám­ból, újra haza­in­dul­tak vele, ám az állat megint meg­szö­kött tőlük és hazatért.

A gya­nú­sí­tot­tak ekkor sem áll­tak el a ter­vük­től, ismét vissza­tér­tek a tanyá­ra lovat lopni, a tulaj­do­nos azon­ban raj­ta­kap­ta őket, ezért elme­ne­kül­tek a helyszínről.

A nyo­mo­zás során az is meg­ál­la­pí­tást nyert, hogy a 21 éves férfi 2023 janu­ár­já­ban és feb­ru­ár­já­ban is lopott: egyik alka­lom­mal egy üzlet­ből hozott el tár­sa­i­val külön­bö­ző alko­ho­los ita­lo­kat és édes­sé­ge­ket, a másik eset­ben egy házba tör­tek be ahon­nan műsza­ki cik­ke­ket, szer­szá­mo­kat, kály­hát és állat­ele­delt tulaj­do­ní­tot­tak el. 

A bün­te­tett elő­éle­tű fér­fit a Balas­sa­gyar­ma­ti Rend­őr­ka­pi­tány­ság több­rend­be­li lopás elkö­ve­té­se miatt gya­nú­sí­tott­ként hall­gat­ta ki, majd a Balas­sa­gyar­ma­ti Járá­si Ügyész­ség a letar­tóz­ta­tá­sá­ra tett indít­ványt – a szö­kés, elrej­tő­zés veszé­lye miatt, vala­mint a bizo­nyí­tás meg­ne­he­zí­té­sé­nek, meg­hi­ú­sí­tá­sá­nak és a bűn­is­mét­lés meg­aka­dá­lyo­zá­sa érde­ké­ben – a nyo­mo­zá­si bíró előtt.

A Balas­sa­gyar­ma­ti Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bírá­ja az ügyé­szi indít­vánnyal egye­ző­en elren­del­te a rovott múltú tol­vaj letar­tóz­ta­tá­sát. A dön­tés végleges.

Az ügy­ben kiadott rend­őr­sé­gi saj­tó­köz­le­mény az aláb­bi lin­ken érhe­tő el:

https://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/lovat-loptak-az-ipolyszogi-cowboyok