Főoldal » Hírek » Lakat alatt az idős nőket kifosztó férfi - rendőrségi fotókkal - a Nógrád Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Sal­gó­tar­já­ni Járá­si Ügyész­ség indít­vá­nya alap­ján a nyo­mo­zá­si bíró elren­del­te egy 27 éves férfi letar­tóz­ta­tá­sát, aki két kifosz­tást és két lopást köve­tett el az elmúlt idő­szak­ban Nóg­rád­ban. 

Az eljá­rás eddi­gi ada­tai sze­rint a férfi 2023. janu­ár 20-án, dél­ben, Egy­há­zas­ger­gén leszó­lí­tott egy ott­ho­ná­ba gya­lo­go­san haza­fe­lé köz­le­ke­dő, 91 éves sér­tet­tet, mert pénzt akart sze­rez­ni tőle. A sér­tett korább­ról ismer­te a fér­fit, aki azt mond­ta, hogy a vele lévő nő – akit a rend­őr­ség még nem azo­no­sí­tott –  álla­po­tos és szom­jas, így az idős asszony jóhi­sze­mű­en a laká­sá­ba invi­tál­ta őket. A lakás­ba beér­ve a sér­tett a cso­mag­ját és pénz­tár­cá­ját a kony­ha­asz­tal­ra tette, majd amíg vízért ment, a férfi és a nő eltu­laj­do­ní­tot­ták 7.900 forint kész­pén­zét, majd távoz­tak.

A férfi két nap­pal később ugyan­csak dél­ben – ezút­tal egy azóta már azo­no­sí­tott női tár­sá­val – a sér­tett tudta és bele­egye­zé­se nél­kül bement Egy­há­zas­ger­gén egy lakó­in­gat­lan­ba. A ház lakó­ja, egy 77 éves idős nő egye­dül él, koráb­bi beteg­sé­ge, vala­mint idős kora miatt gon­dol­ko­dá­sa és moz­gá­sa elne­he­zült. A gya­nú­sí­tot­tak, tudva arról, hogy az egye­dül élő özvegy véd­te­len, elha­tá­roz­ták, hogy tőle pénzt sze­rez­nek. A lakás kony­há­já­ba belép­ve pénzt kér­tek tőle, de a nő távo­zás­ra hívta fel a gya­nú­sí­tot­ta­kat. Ennek nem tet­tek ele­get, hanem a sér­tet­tet szó­val tart­va fel­mér­ték, hogy mit tud­ná­nak tőle ellop­ni. Amíg a nő beszélt az idős sér­tett­hez, a férfi a lakás egyik szo­bá­já­ba bement, majd az ott lévő hűtő­szek­rény tar­tal­mát átnéz­ve abból egy rúd téli­sza­lá­mit rej­tett el a ruhá­za­ta alá. Társa pedig ész­lel­te, hogy a sér­tett pénz­tár­cá­ja az ágyon lévő egyik párna alatt van, így a szó­val tar­tott sér­tett figyel­mét elte­rel­ve abból 13.000 forint kész­pénzt vett magá­hoz.

A fér­fit a nyo­mo­zó ható­ság két rend­be­li kifosz­tás bűn­tet­té­vel és két rend­be­li lopás­sal gya­nú­sít­ja, mivel két bolti lopást is elkö­ve­tett Sal­gó­tar­ján­ban.

Az ügyé­szi indít­vánnyal egye­ző­en a Balas­sa­gyar­ma­ti Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bírá­ja a bűn­is­mét­lés meg­aka­dá­lyo­zá­sa érde­ké­ben egy hónap­ra elren­del­te a férfi letar­tóz­ta­tá­sát.

 Az ügy­ről kiadott – kép­pel is ellá­tott – rend­őr­sé­gi saj­tó­köz­le­mény az aláb­bi lin­ken érhe­tő el:

https://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/kifosztottak-a-szepkoruakat