Főoldal » Hírek » Lakat alatt marad a bátonyterenyei rabló - a Nógrád Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Sal­gó­tar­já­ni Járá­si Ügyész­ség indít­vá­nyá­ra a bíró­ság meg­hosszab­bí­tot­ta az isme­rő­sét kirab­ló fia­tal férfi letar­tóz­ta­tá­sát.

A 19 éves gya­nú­sí­tott 2020. júli­us 13-án este beron­tott távo­li isme­rő­se bátony­te­re­nyei laká­sá­ba, közöl­te a sér­tet­tel hogy éhes és nincs pénze. Isme­rő­se étel­lel kínál­ta, de elmond­ta, hogy neki sincs pénze. Ekkor a gya­nú­sí­tott meg­lá­tott egy mobil­te­le­font és, elha­tá­roz­ta, hogy azt szer­zi meg. 

Elkér­te a tele­font azzal a mond­va­csi­nált indok­kal, hogy közös­sé­gi olda­lá­ra akar fel­lép­ni. A sér­tett tar­tott a nála erő­sebb test­al­ka­tú, erő­sza­ko­san fel­lé­pő gya­nú­sí­tot­tól, ezért a tele­font átad­ta neki. Ekkor a ter­helt elin­dult a lakás ajta­ja felé, és bár a sér­tett vissza akar­ta kérni tele­fon­ját, közöl­te vele, hogy az már az övé.

A sér­tett követ­te a távo­zó fér­fit és folya­ma­to­san kérte vissza a készü­lé­ket, erre az vissza­for­dult, és öklét ütés­re len­dí­tet­te, miköz­ben fel­szó­lí­tot­ta, hogy „Ne szól­jon a rend­őr­ség­nek, mert meg­jár­ja, innen­től pedig ő a csics­ká­ja!”. Ezután a 83.760.- forint érté­kű mobil­lal távo­zott.

A férfi ellen továb­bi két bűn­cse­lek­mény miatt is folyik bün­te­tő­el­já­rás: 2020 júli­us 10-én Bátony­te­re­nyén isme­rő­sé­től egy órára köl­csön­kért egy 55.000 Ft érté­kű kerék­párt, de azt nem vitte vissza neki, hanem eltu­laj­do­ní­tot­ta. Júli­us 14-én éjjel meg­je­lent test­vé­re mát­ra­no­vá­ki ingat­lan­nál, az udvar­ba a sér­tett aka­ra­ta elle­né­re bement, majd meg­pró­bált a lakó­ház­ba is bejut­ni, a zárt bejá­ra­ti ajtón döröm­bölt, az ajtót meg­pró­bál­ta fel­fe­szí­te­ni. Cse­lek­mé­nyé­vel csak akkor hagyott fel, ami­kor a lakás­ban tar­tóz­ko­dó, a gya­nú­sí­tott beju­tá­sá­nak meg­aka­dá­lyo­zá­sa érde­ké­ben az ajtót belül­ről búto­rok­kal is eltor­la­szo­ló sér­tett kia­bált, hogy hívta a rend­őrö­ket.

A 19 éves fér­fit az ügy­ben rab­lás, sik­kasz­tás és magán­lak­sér­tés miatt hall­gat­ták ki, és a Sal­gó­tar­já­ni Járás­bí­ró­ság 2020. júli­us 17-én elren­del­te a letar­tóz­ta­tá­sát.

A bíró­ság a Sal­gó­tar­já­ni Járá­si Ügyész­ség indít­vá­nyá­ra a gya­nú­sí­tott letar­tóz­ta­tá­sát most újabb két hónap­pal, 2021 janu­ár köze­pé­ig meg­hosszab­bí­tot­ta, mivel vele szem­ben a bűn­is­mét­lés veszé­lye tovább­ra is fenn­áll, így a kény­szer­in­téz­ke­dés fenn­tar­tá­sa szük­sé­ges.