Főoldal » Archív » Lakókocsiban hozta a kábítószert egy hazai fesztiválra a spanyol nő

A Nóg­rád Megyei Főügyész­ség jelen­tős mennyi­sé­gű kábí­tó­szer­re elkö­ve­tett kábítószer-kereskedelem bűn­tet­te miatt emelt vádat egy 42 éves, spa­nyol állam­pol­gár­sá­gú nővel szemben. 

A vád­lott 2016. júni­us 20. körül indult el saját lakó­au­tó­já­val Bar­ce­lo­ná­ból, hogy Svájc­ban, Auszt­ri­á­ban, Magyar­or­szá­gon és Hor­vát­or­szág­ban meg­ren­de­zett könnyű­ze­nei fesz­ti­vá­lo­kon vegyen részt. Indu­lá­sát meg­elő­ző­en Spa­nyol­or­szág­ban külön­bö­ző típu­sú kábí­tó­sze­re­ket vásá­rolt, melye­ket hazánk­ba érke­zé­se­kor is magá­nál tartott.

Magyar­or­szá­gi úti­cél­ja a Ber­cel mel­let­ti Csobánka-pusztán 2016. júli­us 18. és 24. között meg­ren­de­zett goa zenei fesz­ti­vál volt.

2016. júli­us 20-án dél­után a fesz­ti­vál terü­le­tén rend­őri ellen­őr­zés alá von­ták, mely­nek során a lakó­au­tót is átvizs­gál­ták. A jármű átku­ta­tá­sa során a rend­őrök a lakó­au­tó­ban lévő szek­rény­ből, vala­mint egy háti­zsák­ból bélye­ge­ket, tab­let­tá­kat, növé­nyi tör­me­lé­ke­ket, vala­mint külön­bö­ző kisze­re­lés­ben kris­tá­lyos anya­go­kat, poro­kat fog­lal­tak le, melyek a nyo­mo­zás során kiren­delt igaz­ság­ügyi szak­ér­tő sze­rint kábí­tó­szer­nek minő­sül­nek. Ugyan­csak lefog­lal­tak a rend­őrök kábí­tó­szer fogyasz­tá­sá­hoz hasz­ná­la­tos esz­kö­zö­ket, töb­bek között pipát, szű­rőt, és digi­tá­lis mér­le­get is.

A lefog­lalt dro­gok össze­sí­tett kábítószer-tartalma meg­ha­lad­ta a jelen­tős mennyi­ség alsó hatá­rát, annak 346 %-át teszi ki, de nem érte el a külö­nö­sen jelen­tős mennyi­ség alsó hatá­rát. A vád­lot­tal szem­ben alkal­ma­zott gyors­teszt kimu­tat­ta, hogy koráb­ban maga is fogyasz­tott mari­hu­á­nát és hasist.

A Nóg­rád Megyei Főügyész­ség a jelen­tős tár­gyi súlyú, akár élet­fogy­tig tartó sza­bad­ság­vesz­tés­sel is bün­tet­he­tő bűn­cse­lek­ménnyel vádolt nővel szem­ben fegy­ház­bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta vád­ira­tá­ban. Az elő­ze­tes letar­tóz­ta­tás­ban lévő vád­lott bűnös­sé­gé­ről a Balas­sa­gyar­ma­ti Tör­vény­szék fog dönteni.