Főoldal » Hírek » Láncolatos ütközést eredményezett a vádlott figyelmetlensége - a Hajdú-Bihar Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Deb­re­ce­ni Járá­si Ügyész­ség mara­dan­dó fogya­té­kos­sá­got és súlyos egész­ség­rom­lást ered­mé­nye­ző köz­úti bal­eset gon­dat­lan oko­zá­sá­nak vét­sé­ge miatt emelt vádat az ellen a kami­on­so­főr ellen, aki a vád sze­rint későn vette észre az előt­te hala­dó, las­sí­tó gép­ko­csi­kat, emi­att hátul­ról az előt­te lévő­nek ütközött.

A vád sze­rint vád­lott 2019. októ­ber 17-én 16 óra körü­li idő­ben ide­á­lis idő­já­rá­si és látá­si viszo­nyok között köz­le­ke­dett egye­dül egy jár­mű­sze­rel­vénnyel a 33. számú főúton Deb­re­cen irányába.

A férfi a rá irány­adó sebes­ség­ha­tárt figye­lem­be véve sza­bá­lyos tem­pó­ban haladt. Ugyan­ott köz­le­ke­dett a vád­lott hala­dá­si irá­nyá­val meg­egye­ző­en egy úthen­ger kb. 10 km/h sebes­ség­gel, ezért a mögöt­te hala­dó két kis­te­her­gép­ko­csi folya­ma­to­san las­sí­tott, a vád­lott előtt lévő jármű még a vész­vil­lo­gó­ját is működtette.

A vád­lott későn vette észre az előt­te hala­dó jármű las­sí­tó moz­gá­sát, ezért annak féke­zés elle­né­re neki­üt­kö­zött. Az ütkö­zés követ­kez­té­ben a vét­len kis­te­her­gép­ko­csi a len­dü­let­től az előt­te lévő­nek csa­pó­dott, majd az neki­üt­kö­zött a lassú moz­gá­sú úthengernek.

A lán­co­la­tos ütkö­zés követ­kez­té­ben két kis­te­her­gép­ko­csi 1-1 uta­sá­nak kelet­kez­tek 8 napon túl gyó­gyu­ló súlyos sérü­lé­sei, ame­lyek egyi­kük ese­té­ben mara­dan­dó fogya­té­kos­ság hát­ra­ma­ra­dá­sá­val gyó­gyul­tak és súlyos egész­ség­rom­lást eredményeztek.

A vád­lott KRESZ sza­bály­sze­gő maga­tar­tá­sá­nak ered­mé­nye­ként jött létre a bal­eset és kelet­kez­tek a sér­tet­tek sérülései.

Az ügy­ben a nyo­mo­zást a Haj­dú­szo­bosz­lói Rend­őr­ka­pi­tány­ság foly­tat­ta le.

A Deb­re­ce­ni Járá­si Ügyész­ség a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sét beis­me­rő vád­lott ellen mara­dan­dó fogya­té­kos­sá­got és súlyos egész­ség­rom­lást ered­mé­nye­ző köz­úti bal­eset gon­dat­lan oko­zá­sá­nak vét­sé­ge miatt emelt vádat a Deb­re­ce­ni Járás­bí­ró­sá­gon. A járá­si ügyész­ség a bün­te­tő­vég­zés meg­ho­za­ta­lá­ra irá­nyu­ló vád­irat­ban indít­ványt tett arra, hogy a járás­bí­ró­ság tár­gya­lás lefoly­ta­tá­sa nél­kül, az ira­tok tar­tal­ma alap­ján a vád­lot­tal szem­ben pénz­bün­te­tést szab­jon ki és hatá­ro­zott időre tilt­sa el őt a köz­úti jár­mű­vek vezetésétől.