Főoldal » Hírek » Lányával együtt akart öngyilkos lenni - a Pest Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Szi­get­szent­mik­ló­si Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy férfi ellen, aki kis­ko­rú lányá­val közö­sen kísé­relt meg öngyilkosságot.

A vád­irat sze­rint a férfi egye­dül nevel­te lányát Duna­var­sány­ban. Egy isme­ret­len sze­mély fel­je­len­tet­te őt a rend­őr­sé­gen azt állít­va, hogy féle­lem­ben tart­ja lányát és rend­sze­re­sen meg­erő­sza­kol­ja. A férfi és a lánya egy rend­őr­sé­gi idé­zés­ből tudo­mást sze­rez­tek a meg­in­dult nyo­mo­zás­ról. Ezt köve­tő­en úgy dön­töt­tek, hogy egy­szer­re vet­nek véget az éle­tük­nek azért, hogy az eljá­rás miatt ne kerül­hes­sen el a lány az apjától.

2019 ápri­li­sá­nak végén az elkö­ve­tő, és az akkor még tizen­nyol­ca­dik élet­évét be nem töl­tött lánya búcsú­le­ve­le­ket készí­tet­tek, majd az egyik kül­te­rü­le­ti hor­gász­tó­hoz men­tek. A par­ton lete­rí­tet­tek egy taka­rót, majd több nyugtató-, vérnyomáscsökkentő- vala­mint szív­frek­ven­cia sza­bá­lyo­zó gyógy­szert vet­tek be és lefe­küd­tek. Később azon­ban a gyógy­sze­rek okoz­ta kábult­ság után fel­éb­red­tek, majd gya­lo­go­san haza­fe­lé indul­tak. Útköz­ben az eltű­né­sük okán őket már kere­ső rend­őrök intéz­ked­tek velük szemben.

A Szi­get­szent­mik­ló­si Járá­si Ügyész­ség tizen­nyol­ca­dik élet­évét be nem töl­tött sze­mély­nek segít­sé­get nyújt­va elkö­ve­tett öngyil­kos­ság­ban köz­re­mű­kö­dés bűn­tet­te miatt emelt vádat a fér­fi­val szemben.